ဘီလူးေခ်ာင္း(၂) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Baluchaung (2) Hydropower Station)

December 12, 2007

ဘီလူးေခ်ာင္း(၂) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ဘီလူးေခ်ာင္း(၂) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၅၄ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ ၁၉၆၀ ခုနွစ္တြင္ ပထမစက္(၃)လံုး၊ ၁၉၇၄ ခုနွစ္တြင္ ဒုတိယ စက္(၃)လံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၄၈၇.၂၅)သန္းျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၁၆၈) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၂၀၀) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဘီလူးေခ်ာင္း(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Baluchaung(1) Hydropower Station)

December 12, 2007

ဘီလူးေခ်ာင္း(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ဘီလူးေခ်ာင္း(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး (၉-၈-၁၉၉၂) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၆၃၁.၆၆)သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ (ယန္း) (၁၅၁၇၃) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၈) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၂၀၀) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

Hydrostations of Ministry of Electric Power No.(1), Myanmar

December 12, 2007
အမွတ္(၁)လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဓါတ္အားစနစ္ အတြင္းရွိ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား

 

စဥ္ စက္ရံုအမည္ မဂၢါ၀ပ္
ဘီလူးေခ်ာင္း(၁)  ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၂၈
ဘီလူးေခ်ာင္း(၂)  ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၁၆၈
ကင္းတား  ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၅၆
ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၂၅
ေဇာ္ဂ်ီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၁၈
ေဇာ္ဂ်ီ (၂)  ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၁၂
ေဇာင္းတူ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၂၀
သဖန္းဆိပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၃၀
မုန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၇၅
၁၀ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၂၈၀
၁၁ ရဲႏြယ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၂၅
၁၂ ခေပါင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၃၀
၁၃ ေရႊလီ (၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၃၀၀
၁၄ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၅၄
၁၅ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၁၉၇.၅
၁၆ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ၁၂၀
စုစုေပါင္း ၁၄၃၈.၅

 

Hydropower  Stations under MOEP(1)

 

No Station Name
Mega Watt
1 Beluchaung -1 Hydro Power Station 28
2 Beluchaung -2 Hydro Power Station 168
3 Kingtar Hydro Power Stationံု 56
4 Sedawgyi Hydro Power Station 25
5 Zawgyi -1 Hydro Power Station 18
6 Zawgyi -2 Hydro Power Station 12
7 Zhoungtu Hydro Power Station 20
8 Thaphenseik Hydro Power Station 30
9 Mone Hydro Power Station 75
10 Pounglong Hydro Power Station 280
11 Yenwe Hydro Power Station 25
12 Khaboung Hydro Power Station 30
13 Shweli -1 Hydro Power Station 300
14 Kengtawng Hydro Power Station 54
15 Yeywa Hydro Power Station 197.5
16 Tegyit Coal Power Station 120
Total 1438.5