ဘီလူးေခ်ာင္း(၂) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Baluchaung (2) Hydropower Station)

ဘီလူးေခ်ာင္း(၂) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ဘီလူးေခ်ာင္း(၂) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၅၄ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ ၁၉၆၀ ခုနွစ္တြင္ ပထမစက္(၃)လံုး၊ ၁၉၇၄ ခုနွစ္တြင္ ဒုတိယ စက္(၃)လံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၄၈၇.၂၅)သန္းျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၁၆၈) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၂၀၀) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: