ဆည္ေတာ္ၾကီး ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Sedawgyi Hydropower Station)

December 13, 2007

ဆည္ေတာ္ၾကီး ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ဆည္ေတာ္ၾကီး ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ မႏၱေလးတိုင္း၊ မတၱရာျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၄ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၆-၆-၁၉၈၉) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၁၁၆.၇၃)သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၁၆.၆) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၅) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၃၄) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ကင္းတား ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Kinda Hydropower Station)

December 13, 2007

ကင္းတား ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ကင္းတား ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ မႏၱေလးတိုင္း၊ ၿမစ္သားျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၁ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၄-၁၂-၁၉၈၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၆၂၀.၁)သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ (DM) (၁၂၇.၆) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၅၆) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၆၅) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။