ဆည္ေတာ္ၾကီး ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Sedawgyi Hydropower Station)

ဆည္ေတာ္ၾကီး ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ဆည္ေတာ္ၾကီး ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ မႏၱေလးတိုင္း၊ မတၱရာျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၄ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၆-၆-၁၉၈၉) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၁၁၆.၇၃)သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၁၆.၆) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၅) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၃၄) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: