မုန္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Mone Hydropower Station)

December 17, 2007

မုန္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • မုန္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ မေကြးတိုင္း၊ ေစတုတၳရာျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခ့ဲျပီး၊ (၂၇.၁၁.၂၀၀၄) ရက္ေန႔တြင္ စက္စတင္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၃၂၈၇) သန္း နွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၃၂) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၇၅)မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၃၃၀) ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။

ေပါင္းေလာင္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Paunglaung Hydropwer Station)

December 17, 2007

ေပါင္းေလာင္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ေပါင္းေလာင္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ (၁.၂.၁၉၉၇) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ (၂၅.၃.၂၀၀၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၆၃၀၆.၃) သန္း၊ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၁၇၀) သန္း နွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(ယန္း) (၁၇၂၄) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၈၀)မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၉၁၁) ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။

သဖန္းဆိပ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Thapanseik Hydropower Station)

December 17, 2007

သဖန္းဆိပ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • သဖန္းဆိပ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကၽြန္းလွျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၁၈.၆.၂၀၀၂) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၁၃၇၅) သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၂၀) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၃၀)မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၁၇.၂) ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။

ေဇာင္းတူ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Zhaungtu Hydropower Station)

December 17, 2007

ေဇာင္းတူ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ေဇာင္းတူ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ပဲခူးတိုင္း၊ ပဲခူးျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ (၁.၁.၁၉၉၄) တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၂၂.၃.၂၀၀၀) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၄၂၃၂.၄၅) သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၂၁.၂၁) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၀) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၇၆.၃) ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။