ေဇာင္းတူ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Zhaungtu Hydropower Station)

ေဇာင္းတူ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ေဇာင္းတူ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ပဲခူးတိုင္း၊ ပဲခူးျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ (၁.၁.၁၉၉၄) တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၂၂.၃.၂၀၀၀) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၄၂၃၂.၄၅) သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၂၁.၂၁) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၀) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၇၆.၃) ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: