ေပါင္းေလာင္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Paunglaung Hydropwer Station)

ေပါင္းေလာင္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ေပါင္းေလာင္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ (၁.၂.၁၉၉၇) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ (၂၅.၃.၂၀၀၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၆၃၀၆.၃) သန္း၊ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၁၇၀) သန္း နွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(ယန္း) (၁၇၂၄) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၈၀)မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၉၁၁) ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: