ရဲႏြယ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Yenwe Hydropower Station)

ရဲႏြယ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ရဲႏြယ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေက်ာက္တံခါးျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ (၁၂.၂.၂၀၀၆)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၅) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၂၃) ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: