ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၀ ဒီဇင္ဘာ ၊ ၂၀၀၇)

  • နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ သည္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ရြာငံျမိဳ႕နယ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိသည့္ ျမိဳ႕ၾကီးေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစီမံကိန္း လုပ္ငန္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ရဲ-ယမန္းေက်းရြာအနီးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ (၁၁)ရက္တြင္ လွည့္လည္သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားသည္။
  • ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမိဳ႕ၾကီးေရေလွာင္တမံ ဘက္စံုစီမံကိန္းမွ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႕ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ေရာက္ရွိၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊ ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေဇာ္မင္းက ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္ (၂)တည္ေဆာက္ေရးက တာ၀န္ယူ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚတြင္ ေရေလွာင္တမံ ၂၂၆၄ ေပ၊ အျမင့္ ၄၃၃ ေပရွိ ကြန္ကရစ္တမံ ကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါေၾကင္း၊ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွာ တတ္ဆင္စက္အင္အားမဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ ရွိမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ျပီး၊ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၅၀ ထုတ္လုပ္ေပးသြားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပဏာမရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ဆက္လက္၍ ၀န္ၾကီးဗိုလ္မွဴးၾကီးေဇာ္မင္းက ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ဥမင္လိုဏ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမွု၊ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရပိုလႊဲ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ တမံအတြင္းပိုင္း ဖိအားျမင့္ သံမဏိ ပိုက္လိုင္း တတ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအလိုက္ ျပီးစီးမွု အေျခအေနမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ၾကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္က ရဲရြာ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ပင္မကြန္ကရစ္တမံ၊ ဖိအားျမင့္ သံမဏိ ပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရး အတြက္ သပၸံနည္းက် စနစ္တက် စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနမွုမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ဆက္လက္၍ ဒုတိယ ဝန္ၾကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္က ရဲရြာ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အထက္ျမစ္ငယ္ ျမစ္ရိုး တေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အရင္းအျမစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ေရးအတြက္ စူးစမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ ဟူသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ိဳျမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၃၂ မိုင္ခန္႕ အကြာ ေရတြင္းၾကီးေက်းရြာအနီးရွိ နမၼတူျမစ္ (ျမစ္ငယ္ျမစ္) ေပၚ၌ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ ေျပာင္လွ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စူးစမ္းေလ့လာမွုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၾကတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ေနမွုမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: