တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုသို႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ မြန္လြဲပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိသည္။
  • ေရွးဦးစြာ စက္႐ံုရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ စက္႐ံုတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ၀န္ႀကီးအား စက္႐ံုမွဴး ဦးေက်ာ္ေထြးက အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂)ဓါတ္အားေပးစက္ (၂)လံုး ေမာင္းႏွင္၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေန၊ ဓါတ္အားေပးစက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စက္႐ံု၏ ႏွစ္အလိုက္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သံုးစြဲမႈ၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ စမ္းသပ္ ဓါတ္အားထုတ္္လုပ္မႈ၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတို႔ကိုေရာစပ္၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အေျခ အေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၇-၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးလိုအပ္ခ်က္၊ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားခ်က္တို႔ကို “ဗီြဒီယို ဆလိုက္” မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးခင္ေမာင္ဦးတို႔က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
  • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြး မွာၾကားၿပီးေနာက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးက အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေပးမႈ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား ထက္ျမက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကိုင္ၾကရန္၊ ဤစက္႐ံုတြင္ ဓါတ္အားအျပည့္အ၀ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္၊ စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ရာထူးအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ၾကပ္မတ္ၿပီး စက္႐ံုလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေလ့က်င့္ပညာေပးၾကရန္၊ စက္႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို စံခ်ိန္စံညႊန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ လက္ခံၾကရန္၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းမွ သယ္ယူလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို အေလအလြင့္ နည္းပါးေအာင္ ၾကပ္မတ္သယ္ယူၾကရန္၊ စက္ယႏၲရားမ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္၍ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ၾကရန္၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး သစ္ေတာသစ္ပင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစု က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။
  • ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာက္မီးေသြး အရည္အေသြးစမ္းသပ္ ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ ၀န္ႀကီးအား ဌာနမွဴး၊ လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအးမင္းက ေက်ာက္မီးေသြး၏ အဓိက အရည္အေသြးမ်ား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက လိုအပ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို မွာၾကားၿပီးေနာက္ ဓါတ္ခြဲခန္းအတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုရွိ ဘြိဳင္လာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေရမ်ားကို သန္႔စင္သည့္ ေရသန္႔စက္႐ံုသို႔ လည္းေကာင္း၊ စက္႐ံုပိုင္ ရာသီ သီးႏွံစိုက္ခင္း (၄)ဧကတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ေဂၚဖီစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ဓါတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဓါတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ပို႔လႊတ္မႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)တာဘိုင္စက္၊ ဘြိဳင္လာမ်ား ေမာင္းႏွင္ ေနမႈႏွင့္ဘြိဳင္လာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳေနမႈကိုလည္းေကာင္း အေသးစိတ္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်ာက္မီးေသြး သိုေလွာင္႐ံုတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး စုေဆာင္းထားရွိမႈကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။ ထိုမွတဆင့္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းရွိ ႐ႈရပ္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၀န္ႀကီးအား ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးလွိဳင္၀င္းေအာင္က ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရရွိမႈ အေျခအေန၊ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား သန္႔စင္ပံု နည္းစနစ္၊ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ စက္႐ံုသို႔ ေက်ာက္မီးေသြး ေပးပို႔ႏိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ႐ႈရပ္မွ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း အေပၚယံေျမလႊာ တူးေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေပၚထြက္လာသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားအား တူးေဖာ္မႈတို႔ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက ေက်ာက္မီးေသြး၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လိုအပ္မႈ ပမာဏကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားၿပီးေနာက္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၂၀၀၀)က် တူးေဖာ္သယ္ပို႔မႈလုပ္ငန္း၊ အေပၚယံေျမလႊာမ်ား ဖယ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေပၚယံေျမလႊာမ်ားကို Conveyor Belt စက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ စြန္႔ပစ္ စုပံုကြင္းသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ျဖန္႔ခင္းေနမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုမၸဏီရွိ ယႏၲရား၀င္းအတြင္း လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းစီမံေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: