၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း အထက္ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႕ ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းသည္ တာ၀န္ရွိသူတို႕လိုက္ပါလ်က္ ဇန္န၀ါရီ (၁၃) ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ နမ့္စန္ ဓာတ္အားခြဲရံု စီမံကိန္းသို႔ေရာက္ရွိျပီး ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံု၍ တာ၀န္ရွိသူတို႕၏ ရွင္းလင္း တင္ျပမွဳအေပၚ ၀န္ၾကီးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမွဳအခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးကာ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း ျပီးစီးေအာင္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားသည္။
  • ၀န္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ညေနပိုင္းတြင္ အထက္က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႕ ေရာက္ရွိရာ ယာယီရွင္းလင္းေဆာင္၌ အထက္က်ိဳင္းေတာင္း စီမံကိန္း၏ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း႕၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္း တင္ျပၾကရာ ၀န္ၾကီးက ပြင့္လင္းရာသီတြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေသးစိတ္မွာၾကားၿပီး ရွုရပ္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ ၀န္ၾကီးသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တမံေနရာ၏ ေအာက္ပိုင္းေနရာ၊ ေရတံခြန္ေနရာ၊ ဓာတ္အားေပးစက္ရ ံုတည္ေဆာက္ရန္ ေရြးခ်ုယ္ထားေသာ ေနရာတို႔သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရွဳ စစ္ေဆးသည္။
  • အထက္က်ိုဳင္းေတာင္း စီမံကိန္းသည္ မိုးနွဲခရိုင္၊ က်ိဳင္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၀ မိုင္ခန္႔အကြာ နမ့္တိန္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ စက္တတ္ဆင္အင္အား ၅၂.၅ မဂၢါ၀ပ္ ရွိမည္္ျဖစ္ျပီး ယခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: