၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ ၃၁ မိုင္အကြာ ရဲ-ယမန္း ရြာအနီး ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိေသာ ရဲရြာ ေရအား လ်ွပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ ဝန္ၾကီးအား ရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရး (၂) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဇာ္က စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးမွု၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိမွုႏွင့္ စီမံကိန္းသို႔ သယ္ယူရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ထားမွဳတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဝန္ၾကီးက သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပီးစီးရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အပိုင္းလိုက္ ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္မွာၾကားျပီး စီမံကိန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ဝန္ၾကီးသည္ Penstock Pipe မ်ား တတ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမွု၊ ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမွု၊ ကြန္ကရစ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမွဳ၊ RCC သြန္းေလာင္းေနမွု၊ RCC Dam ေပၚ၌ CVC ကြန္ကရစ္ေလာင္း၍ Flit Bucket ႏွင့္ Spillway တည္ေဆာက္ေနမွုကို လွည့္လည္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးသည္။
  • <ဆက္လက္၍ ဝန္ၾကီးသည္ တမံ၏ ဥမင္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး Bottom Outlet Gate Chamber မ်ား တတ္ဆင္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ၊ EL 85 ရွဳရပ္မွေန၍ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု၏ Unit 1, Unit 2, Unit 3 တို႔၌ Machine Bay ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းျခင္း လုပ္ငန္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ေရထုတ္ေျမာင္း၊ ေျမၾကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ သံမဏိပိုက္လိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနေသာ အလုပ္ရံု၊ ဓာတ္အားေပးစက္ရံု၌ အသံုးျပဳမည့္ အုတ္ဘေလာက္တံုးစက္ရံု စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ေနမွဳတို႔ကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ဝန္ၾကီးသည္ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ စီမံကိန္းတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွာၾကားျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
  • ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ျပီးစီးပါက စက္တတ္ဆင္အင္အား ၇၉၀ မဂၢါဝပ္မွ ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလိုဝပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၅၀ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ့္ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: