တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးျပာနွင့္အင္းေလးကန္

July 25, 2008
  • အင္းေလးကန္ မိုင္(၂၀)၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္ ေနာင္တရားျမိဳ႕ တီက်စ္ေက်းရြာရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွ ထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ (Fly Ash) ဟုအသိမ်ား​ေသာ​ ေလာင္ကၽြမ္းျပီး ေက်ာက္မီးေသြးျပာမွုန္႔ (Plnverized Fly Ash)သည္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ ရရွိရန္ အသံုးျပဳေသာ ေျမဆန္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းမွ ရရွိေသာ ျပာႀကြင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘိလပ္ေျမဆန္ေသာ ဂုဏ္သတၱိ (Cementitious Properties) ရွိေၾကာင္း လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာခဲ့သည္။
  • တီက်စ္ေဒသထြက္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာအား လက္ေတြ႕အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရး အဖြဲ႕တြင္ အမာခံရွိျပီးျဖစ္သည့္ ေစ်းအတြင္းလမ္းကို ေက်ာက္မီးေသြးျပာႏွင့္ ျဖဳန္းသဲ ေရာစပ္ျပီး ၁း၆ အခ်ိဳးျဖင့္ လမ္းခင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

  • ေနာင္တရားျမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အဝင္လမ္းကို ေက်ာက္မီးေသြးျပာႏွင့္ ျဖဳန္းသဲ ၁း၅ ျဖင့္ လမ္းခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တီက်စ္ေဒသရွိ ေဒသခံတပ္ရင္း ႏွစ္ရင္းတြင္လည္း တပ္တြင္း လမ္းမ်ား ကိုလည္း ေက်ာက္မီးေသြးျပာတစ္ဆ ျဖဳန္းသဲသံုးဆ ေရာစပ္ျပီး ေျခာက္ဘက္မထု ခင္းထားေသာ လမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာင္ပန္းျမိဳ႕ ပစၥဳပၸန္ ဓမၼရိပ္သာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဝင္လမ္းလည္း ေက်ာက္မီးေသြးျပာ တစ္ဆ၊ ျဖဳန္းသဲ ေျခာက္ဆတို႔ ျဖင့္ ေရာစပ္ ခင္းထားျပီး မ်က္ႏွာျပင္အား ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ျဖဳန္းမွုန္႔ ေရာစပ္အသံုးျပဳထားေႀကာင္း သိရသည္။
  • ျပည့္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေအာင္ပန္း-ပင္ေလာင္း လမ္းအပိုင္းရွိ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားတြင္ (တစိလက္မ-ႏွစ္လက္မ) ေက်ာက္မ်ားေအာက္မွ ျဖည့္ျပီး (Fly Ash) ႏွင့္ ျဗဳန္းသဲအား ၁း၃ အခ်ိဳးျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္၍ လမ္းေပါက္မ်ား ဖာေထးခဲ့သည္။
  • ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားတြင္လည္း (Fly Ash) အသံုးျပဳ၍ ကြန္ကရစ္ ၾကမ္းခင္းျခင္း၊ အုတ္တံတိုင္း ကာရံျခင္း၊ ဘေလာက္အုတ္ရိုက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
  • ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက ပုပၸားေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝ ပိုဇိုလန္ (Pozzoland) ႏွင့္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမွ ထြက္ရွိေသာ Fly Ash Pozzolan တို႔အား ဘိလပ္ေျမ ၄၀ ရာခိုင္ႏွံဳးမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏွံဳးအထိ အစားထိုးသံုးစြဲရန္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာန မွလည္း က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု တည္ေဆာက္ရာတြင္ လမ္းခင္းျခင္း ႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ ေရာစပ္၍ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
  • ယခုအခါ တီက်စ္၊ ေတာင္ၾကီး၊ လိြဳင္ေကာ္ႏွင့္ ကေလာေဒသမ်ားအျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မိတၳီလာႏွင့္ ျပည္ျမိဳ႕တို႔တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာမ်ားအား ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းျခင္း တြင္လည္းေကာင္း၊ ပန္းရံလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျဗဳန္းအုတ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ထံုးအသံုးျပဳျခင္းမွ အစားထိုး သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရိွေနသျဖင့္ ေဒသထြက္ ေက်ာက္မီးေသြး ျပာမ်ားအား တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနေပျပီ။
  • တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ လ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွ ေန႔စဥ္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာတန္ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိ ထြက္ရွိသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃၆၅၀၀ မွ ၅၄၇၅၀ အထိ ရရွိနိုင္သည္။ ထိုသို႔ထြက္ရွိလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြးျပာမ်ားကို အင္းေလးေဒသ မိုင္ (၂၀) ဝန္းက်င္တြင္ ထံုးအစားထိုး အသံုးျပဳနိုင္ပါက နွစ္စဥ္ ထံုးတန္ခ်ိန္ ၃၆၅၀၀ မွ ၅၄၇၅၀ အထိ ေလ်ာ့ခ် အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေလ်ာ့ခ် အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္နွစ္လ်ွင္ သက္ရင့္အသားမာ သစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ မွ ၇၅၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းနုသစ္ပင္ ၁၂၀၀၀၀ မွ ၁၈၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း ထံုးဖုတ္ထင္း အျဖစ္ ခုတ္ယူျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(၂၄.၇.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ သတင္းေဆာင္းပါး ရဲလင္းေအာင္(အင္းေလး)၏ “အင္းေလးကန္ မိုင္ ၂၀ ၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးျပာ” ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္နွဳတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)