၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္ရွု စစ္ေဆး

September 11, 2008
(ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄၊ ၂၀၀၈)
  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ၍ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၃၁)မိုင္အကြာ ရဲ-ယမန္းရြာ အနီးရွိ ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚတြင္ အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရးမွ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ “ရဲရြာ”ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး လက္၀ဲဘက္ကမ္းရွိ EL-197 ႐ႈရပ္မွေန၍ ပင္မတမံ R.C.C (Stage-12) ကြန္ကရစ္ေလာင္းေနမႈႏွင့္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း Lower Bend Penstock ပိုက္လိုင္း Unit (1) ႏွင့္ (2) ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ Machine Bay Unit (1) ႏွင့္ (2) ကြန္ကရစ္ေလာင္းၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ Bottom Outlet Gate Chamber မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ Switch Yard တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာ ေရြးခ်ယ္ထားမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးက စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ တာ၀န္ရွိသူတို႔၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ မ်ားအေပၚ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ၿပီးစီး ရမည့္ ကာလမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ရဲရြာစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးထားေသာ အခ်ိန္ကာလအတိုင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း ၿပီးစီးသြားေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းမ်ား အေလအလြင့္ နည္းပါးေရးႏွင့္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး တို႔ကို အေသးစိတ္မွာၾကားသည္။

  • အဆိုပါ စီမံကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၅၀ သန္း ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ R.C.C တမံ တည္ေဆာက္မႈမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးမွာ ၆၄ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။