ကြန္းေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း ၾကည္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ စက္တင္ဘာ (၁၂)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကိုးမိုင္ခန္႔အကြာ ကြန္းေခ်ာင္းေပၚ၌ အမွတ္(၃) တည္ေဆာက္ေရးမွ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုေျမေနရာ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရထိန္းဆည္ EL-147m ထိ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ ပင္မတမံ EL-151.5 m အထိ တမံဖို႔ေနမႈ၊ ေရပိုလႊဲ Spillway တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရထိန္းေမွ်ာ္စင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု Power Intake ရွိ သံထည္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ၾကည္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ယခုအခါ ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ၆၉ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက စက္တပ္ဆင္အင္အားမဂၢါ၀ပ္ ၆၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၉၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: