ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေျခာက္မိုင္ခန္႔အကြာ ေက်ာက္နဂါး ေက်းရြာအနီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္(၄) တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းရွိ ပင္မေရပိုလႊဲလုပ္ငန္း၏ ေျမႀကီး ေက်ာက္သား တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းေနမႈႏွင့္ သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးသည္ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိ ပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္မႈႏွင့္ တပ္ဆင္ၿပီး သံမဏိပိုက္လိုင္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ တပ္ဆင္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ျမစ္ေရလႊဲျခင္းလုပ္ငန္း၏ Out Fall Channel မွ ျမစ္ေရလႊဲထား မႈေၾကာင့္ ေရစီးထြက္ေနမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန၊ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

တည္ေဆာက္

  • အဆိုပါ ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၇၅ မဂၢါ၀ပ္မွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၂၆၂ သန္းခန္႔ ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး၏ ၆၃ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: