ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အၾကီးမားဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ရဲရြာေရအားလ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ တည္ ေဆာက္လ်က္ရွိ

(ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၀၈)

 • ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားသည္ အဓိက က်ေသာက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေရအရင္းအျမစ္
 • ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးတက္ရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ မ်ား၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာျပည္တစ္လႊား ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔ ေျခဆန္႔ကာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲျဖစ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အေျခခံ၍ အရင္းအႏွီးမ်ားၿပီး ႏွစ္ရွည္လမ်ား တည္ေဆာက္ရေသာ အလတ္စားႏွင့္အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေန႔မအား ညမနား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္၍ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ႀကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။

တမံထုထည္

 • ထိုသို႔ တည္ေဆာက္လွ်က္ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားအနက္ မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေသာ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ စစ္တမ္းအရ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ တမံထုထည္သည္ ကမၻာေပၚ၌ တတိယအႀကီးဆံုးႏွင့္ တမံအျမင့္မွာ ပဥၥမေနရာတြင္ ရွိေၾကာင္း ဂုဏ္ယူ၀ံ့ႂကြားဖြယ္ရာ သိရသည္။
အမ်ားဆံုး
 • တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္သည္။
ထူးျခားခ်က္
 • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ အျခားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခား ေေသာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေရေလွာင္တမံသည္ အျခားစီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေျမသားတမံ၊ ေက်ာက္ျဖည့္တမံမဟုတ္ဘဲ ကြန္ကရစ္တမံ Roller Compacted Concrete Dam (၀ါ) RCC Dam အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ RCC Dam ကြန္ကရစ္တမံမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ အစျပဳသည္ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။
 • ထို႔အတူ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ေနာက္ထူးျခားခ်က္မွာ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မိုးရာသီ၌ ျမစ္ေရစီး၀င္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ RCC ကြန္ကရစ္ကို ေဖ်ာ္စက္မွ တမံတည္ေဆာက္မည့္ေနရာသို႔ သယ္ေဆာင္မည့္ Beltconveyor စင္မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေသာ ေရပိုလႊဲမွ စီးက်ေရမ်ား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔ စီး၀င္ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္၍ အလ်ား ၅၆၈ ေပ၊ အနံ ေပ ၅၀ႏွင့္ အျမင့္ ၁၂၁ ေပရွိ ေရကာနံရံ Separation Wall တစ္ခုကိုလည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
 • အဆိုပါ ေရကာနံရံမွာလည္း ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္သာ ပထမဦးစြာ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
၀ိေသသမ်ား
 • ထိုသို႔ ထူးျခားေသာ ၀ိေသသမ်ားပါရွိသည့္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို မႏၲေလးတိုင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁ မိုင္ခန္႔အကြာ ရဲယမန္းရြာအနီး ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရးမွ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
ေရပမာဏ
 • ျမစ္ငယ္ျမစ္၏ ေရဆင္းဧရိယာမွာ စတုရန္းမိုင္ ၁၀၈၉၀ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် မိုးေရခ်ိန္ ၃၃ လက္မ (မႏၲေလးစခန္း)၊ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် စီး၀င္ေရ ၁၂၁ သိန္း ဧကေပရွိရာ အဆိုပါေရမ်ားကို အလဟသ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကန္ေရျပည့္ေရေလွာင္ပမာဏ ၂၁ ဒသမ ၁၄ သိန္း ဧကေပ၊ ကန္ေရေသ ေရေလွာင္ပမာဏ ၁၃ ဒသမ ၀၄ သိန္း ဧကေပ သိုေလွာင္ႏိုင္ၿပီး ကန္ေရျပည့္ေရျပင္က်ယ္ ဧရိယာ ၁၄၅၈၀ ဧက ၂၃ စတုရန္းမိုင္ ပမာဏရွိ ေရေလွာင္တမံကို အလ်ား ၂၂၆၄ ေပ၊ ေရေလွာင္တမံအျမင့္ ၄၃၃ ေပရွိ ကြန္ကရစ္တမံ Roller Compacted Concrete Dam တည္ေဆာက္ၿပီး မိုးတြင္းကာလ (မိုးရာသီ)တြင္ ျမစ္ငယ္ျမစ္အတြင္း စီး၀င္သမွ်ေရမ်ားကို “စီးတဲ့ေရ ဆယ္တဲ့ေရေလွာင္တမံ” ဆိုသကဲ့သို႔ လိုအပ္သမွ် ေရပမာဏကို စုေဆာင္းသိုေလွာင္ထားမည္ျဖစ္သည္။
 • အသံုးမလို၍ ပိုလွ်ံေသာ ေရမ်ားကို အက်ယ္ ၅၆ ေပ၊ အျမင့္ ၃၉ ေပရွိ ေရထြက္ေပါက္ ရွစ္ေပါက္ပါရွိေသာ စုစုေပါင္း ၄၄၈ ေပ အက်ယ္ရွိ ေရတံခါးမပါေသာ ေရပိုလႊဲ (Ogeetype, Ungated)မွ ေရထုတ္လႊတ္သြားမည္ဟု သိရသည္။
 • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္း ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား က်ခံသံုးစြဲခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ယူ၍ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းအျဖစ္ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ားစြာ သံုးစြဲ၍ အင္တိုက္အားတိုက္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။
 • ဆိုရပါမူ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အခ်ိန္၊ ေငြ၊ လုပ္အားမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရေသာ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုပါေပ။ ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အားထားရမည့္ (၀ါ) ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ဤစီမံကိန္းႀကီးကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ တည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျမန္ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေငြအင္အား၊ စက္ယႏၲရားႏွင့္ စက္သံုးဆီ အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္မရွိေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိေပသည္။
႐ုပ္လံုးေပၚလာ
 • ထို႔အတူ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ကလည္း ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ အိမ္ဦးႏွင့္ၾကမ္းျပင္ အခါမလပ္ ၀င္ေရာက္၍ အနီးကပ္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္၍ ႐ုပ္လံုးေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 • စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ေရယူအေဆာက္အအံု (Power Intake)ရွိ အခ်င္း ၂၂ ေပ၊ အလ်ား ၄၉၂ ေပရွိ ဖိအားျမွင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း ေလးလံုးမွ တစ္ဆင့္ ေရေလွာင္တမံမွ ေရကို တပ္ဆင္အင္အား စက္တစ္လံုးလွ်င္ ၁၉၇ ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္ အင္အားရွိ ဖရန္စစ္တာဘိုင္ အမ်ိဳးအစား ဓာတ္အားေပးစက္ ေလးလံုးသို႔ ပို႔လႊတ္ကာ ေရတြန္းအားျဖင့္ စက္မ်ား ေမာင္းႏွင္၍ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ဓာတ္အားေပးစက္ ေလးလံုး၊ စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ မွ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၅၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည့္ စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းျမင္ကြင္း ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

(၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၉)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွ ထုတ္နွုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)

Comments are closed.

%d bloggers like this: