ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး

(ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို႔ In-House Engineering Services အတြက္ Agreement of Consulting Services လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
အဖြင့္အမွာစကား

  • အစီအစဥ္အရ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


  • ဆက္လက္၍ Conlenco Power Engineering Limited မွ Vice President, Mr. Jeans Francois Belin က လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုး

  • အဆိုပါ အခမ္းအနားသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံ Conlenco Power Engineering Limited တို႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ Agreement of Consulting အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: