ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

November 29, 2008
 • ဤကမၻာတြင္ မီွတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူသားတိုသည္ ေရႏွင့္ကင္းကြာ၍ ရပ္တည္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ၾကပါ။ ေရသည္ လူသားတို႔၏ အသက္ရွင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည့္ကိစၥတို႔တြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အဖိုးတန္သယံဇာတတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါ၏။
 • ျမန္မာတို႔၏ ေရွးထံုးအစဥ္လာ စကားတစ္ခုမွာ ထမင္းအသက္ ခုႏွစ္ရက္၊ ေရအသက္ တစ္မနက္ ျဖစ္ပါသည္။ အစားအေသာက္မစားဘဲ ခုႏွစ္ရက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရမေသာက္ဘဲ တစ္မနက္ခင္းေနရမည္ဆိုပါက ႀကီးစြာ ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းထားသည့္ စာပိုဒ္ေလး ျဖစ္ပါသည္။
 • ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံသယံဇာတမွာ ေရႏွင့္ေျမပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံသယံဇာတျဖစ္သည့္ ေရႏွင့္ေျမတို႔ ေပါႂကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္းမွာ ကံေကာင္းျခင္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုရပါမည္။ ေရခံေျမခံေကာင္းရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံၿပီး အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားကိုလည္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
 • တိုးတက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ေရသယံဇာတမွ ထုတ္ယူၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူ သံုးစြဲႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။
 • စက္မႈထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရသယံဇာတမွ ထုတ္ယူၾကသည့္အျပင္ အျခားနည္းလမ္းႏွစ္ခုျဖင့္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္၍ ထုတ္ယူသံုးစြဲၾကေလဘသည္။ ယင္းတို႔မွာ-

(၁) အပူသံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (THERMAL POWER STATION)
(၂) ႏ်ဴကလီးယားသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (NUCLEAR POWER STATION)

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရသယံဇာတသည္ ရာသီဥတုမေရြးရရွိႏုိင္သည့္ အေျခခံပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ေရသယံဇာတကို အခ်ိန္အခါမေရြးသံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။
 • “ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း အေျခခံမွာ အျမင့္ေနရာ၌ရွိေသာ ေရ၏ စြမ္းအားကို ေရတာဘိုင္ (WATER TARBINE)ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ (GENERATOR)အသံုးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (ELECTRIC POWER)ထုတ္လုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။”
 • ထုတ္ယူရရွိႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို အေျခခံအားျဖင့္ (Kilo Watt)ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ စက္႐ံုႀကီးမွ ထုတ္လုပ္မႈကို မဂၢါ၀ပ္ (MEGA WATT)ျဖင့္ ေဖာ္ျပ၏။ လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါ (ELECTRIC POWER)သည္ ေရအျမင့္မီတာ (HIGHMETER)ႏွင့္ ေရထုျဖတ္ႏႈန္း (METER2SEC)ေပၚ မူတည္သည္။ ေရတာဘိုင္၏ စြမ္းရည္ (EFFICIENCY)ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စက္၏ စြမ္းရည္တို႔ကို ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ယူရရွိ ႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို ရရွိႏိုင္ေပသည္။


 • ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲရာတြင္ ေအာက္ပါ (၁၂)ခ်က္ကို မွီျငမ္းစဥ္းစားၾက၏။ အျခားအေရးႀကီးအခ်က္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံထည့္သြင္း စဥ္းစားရ၏ –

(၁) ေရစီးအေနအထား
(၂) ေနရာ၊ ေဒသ၊ ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္မ်ား
(၃) စြမ္းအားေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ထုတ္ေပးႏိုင္မႈ
(၄) ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုန္က်မည့္စရိတ္
(၅) ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ႏွင့္ အျမတ္
(၆) ျမစ္တစ္ခုလံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
(၇) ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူသံုးလွ်ပ္စစ္တို႔ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ေပးေရး
(၈) ရွိရင္းစြဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ဆက္စပ္မႈ
(၉) ေျမေနရာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး
(၁၀) ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္
(၁၁) လိုအပ္သည့္ ပို႔လႊတ္လွိဳင္း (TRANSMISSION LINE)ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုခြဲမ်ား (SUB STATIONS)
(၁၂) စက္႐ံုပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုလိုနီေခတ္မွစ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္၍ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ စက္႐ံုမ်ားမွာ (၆)ခုရွိၿပီး စက္႐ံုငယ္အဆင့္ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ-

(၁) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု
(၂) နမၼတူသတၱဳတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု
(၃) နမ့္ဆန္လဖက္ေျခာက္စက္႐ံုသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု
(၄) ျပင္ဦးလြင္ ေခၚ ေမၿမိဳ႕သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ ၀က္၀ံဓာတ္အားေပးစက္႐ံု
(၅) ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု
(၆) ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု

 • ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့၏။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ရန္ ေနရာသံုးခု ေရြးခ်ယ္ခဲ့၏။ ယင္းတို႔မွာ –

(၁) ဆိုင္ဒင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
(၂) ပဲခူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
(၃) ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 • ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွလြဲ၍ က်န္စီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။
 • ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု အမွတ္(၂)ကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုေအာင္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခြင့္ရရွိ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ လြန္စြာ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားျပည့္စံုမႈ၊ လံုေလာက္မႈရွိမွသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ တည္ေထာင္ထားသည့္ စက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ႀကီးပြားႏိုင္ေပ မည္။
 • စက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း လွ်ပ္စစ္ က႑မွာ အေရးပါလွသည္။ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာခန္းမမ်ား၌လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္၏။
 • ေဆး႐ံုမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးႀကီးမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာလည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳၿပီး လယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့၏။
 • ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ရြာ အိမ္တိုင္းလိုလိုတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ ဗီဒီယိုျပစက္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပင္ ျဖစ္သည္။
 • စား၀တ္ေနေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေရခဲေသတၱာ၊ ပန္ကာ၊ ေလေအးစက္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ စာေရးစာဖတ္၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲစသည္တို႔၌လည္းေကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အလင္းဓာတ္ အသံုးျပဳမွသာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မည္ျဖစ္ေပသည္။
 • တစ္ေန႔တျခား လူဦးေရတိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ျပပါ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ား၊ မိသားစု ေန႔စဥ္အသံုးျပဳ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ားကို တြက္ဆၾကည့္မည္ဆိုပါက ေၾကာက္ခမန္းလိလိ လွ်ပ္စစ္မီတာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။
 • လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈမွာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္မား တိုးတက္ခဲ့၏။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ကို ေရအားမွ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေလသည္။
 • ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမႈကိုလည္း တိုးတက္ ေအာင္၊ ခိုင္ၿမဲေအာင္၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့၏။ ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေရႊလီေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း စသည္ျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာကို ေန႔မအား၊ ညမနား တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ လူထုအေပၚထားရွိသည့္ အစိုးရ၏ ေစတနာျပယုဂ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
 • မၾကာမီ ၿပီးစီးေတာ့မည့္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ားကို မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို ပို႔လႊတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွးယခင္ကထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ႀကီးမားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားကို တည္ေဆာက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႀကီးမ်ား၊ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်ာထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႀကီးမ်ားစြာတို႔ ရွိေနၾကပါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

(၂၈.၁၁.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေအာင္ရန္နိုင္၏ “ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး” ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)


ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲမွ သူေဌး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း

November 25, 2008
(သံတြဲ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ၊ ၂၀၀၈)
 • သံတြဲမွ ေရႊေလွေက်းရြာ ၁၅ မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းၿပီး ေရႊေလွႏွင့္ သူေ႒းေခ်ာင္း လမ္းဆံုမွ ၄ ဖာလံုခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး လမ္းဆံုမွ လက္ယာခ်ဥ္းကပ္လမ္းအတိုင္း ေမာင္းႏွင္ရာ ၁၀ မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၂၅ မိုင္ခန္႔ ကြာေ၀းၿပီး ေတာအထပ္ထပ္ ေတာင္အသြယ္သြယ္ႏွင့္ ျမင့္မားသည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး မ်ားျဖစ္ကာ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔တြင္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၆)တည္ေဆာက္ေရး သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သဘာ၀မွ ေပးသည့္ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားသည္ တစ္ေနရာတြင္ ေျမသားမ်ားနီကာ၊ တစ္ေနရာတြင္ ေက်ာက္ေတာင္၊ တစ္ေနရာတြင္ အညိဳေရာင္ျဖင့္ ဆန္းၾကယ္လွသည္။ ေတာင္ကုန္းအားလံုး သဘာ၀သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊ ေရာ္ဘာပင္မ်ား၊ င႐ုတ္ေကာင္းပင္မ်ား၊ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည္။
 • သူေ႒းေခ်ာင္းေရမွာလည္း ေတာင္ၾကားအတြင္း တသြင္သြင္စီးဆင္းေနသည္။ ေတာေပ်ာ္ ေက်းငွက္ႏွင့္ သားေကာင္တို႔ကလည္း ေပ်ာ္ျမဴးေနၾကသည္။ ယင္းသို႔ ေတာနက္ေသာ္လည္း ငွက္ဖ်ား မရွိသည္က ဆန္းၾကယ္လွသည့္ သဘာ၀တရားပင္။
မွတ္တမ္းတင္
 • ရွင္းလင္းေဆာင္မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးျမင့္ဦးက ႀကိဳဆိုကာ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းအဖြဲ႕ သိလိုသမွ်ကို ရွင္းလင္းေျပာျပၿပီး စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို လိုက္လံျပသသည္။ ကၽြမ္းက်င္လွသည့္ ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ကိုတင္စိုးကလည္း ေတာင္ကုန္းေပၚတက္ကာ အေပၚစီးမွ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္၍ မွတ္တမ္းတင္သည္။
 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေပါႂကြယ္၀ေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဓိက ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ရန္ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အညီ သူေ႒း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း သည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစမည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ရွင္းျပ
 • “ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲခ႐ိုင္ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိလာၿပီး ဒီစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လမ္းညႊန္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲထံ တင္ျပရာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္မႈ ျပဳခဲ့ပါတယ္”ဟု လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿမိဳ႕ျပ) ဦးမင္းဦးက ျမန္မာ့အလင္းသို႔ ရွင္းျပသည္။
 • သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ သံတြဲခ႐ိုင္ သံတြဲၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေတာေတာင္ မ်ားအတြင္း သူေ႒းေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။
 • ေရဆင္းဧရိယာ ၄၄၂ စတုရန္းမိုင္၊ ေရေလွာင္တမံ အလ်ား ၂၀၂၈ ေပ၊ အျမင့္ ၂၉၈ ေပ၊ တမံ အမ်ိဳးအစားမွာ ဇုန္အမ်ိဳးအစား (ေက်ာက္ျဖည့္တမံ၊ Zoned Type Rock Fill Dam)ျဖစ္ၿပီး ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ ၂ ဒသမ ၂၁ သိန္းဧကေပႏွင့္ ေရအျမင့္မွာ ၂၀၅ ေပ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
မုိးေရခ်ိန္
 • သံတြဲၿမိဳ႕၏ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် မိုးေရခ်ိန္မွာ ၂၁၂ လက္မရွိၿပီး သူေ႒းေရအားလွ်ပ္စစ္သို႔ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ၂၃ ဒသမ ၃၂ သိန္းဧကေပ စီး၀င္ႏိုင္ေပသည္။
 • ေရပိုလႊဲအမ်ိဳးအစားမွာ သံကူကြန္ကရစ္ (Gated Ogee Type)ျဖစ္ကာ ေရပိုလႊဲအက်ယ္မွာ ၃၃ ေပ x ၂ ေပါက္ျဖစ္၍ ေရပိုလႊဲဒီဇိုင္း ေရထုစီးႏႈန္း ၇၄၁၅ ေပ စကၠန္႔ျဖစ္သည္။ ေရပိုလႊဲ ဥမင္လိုဏ္ အမွတ္(၁)သည္ အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ား ၂၃၂၆ ေပရွိၿပီး အမွတ္(၂)ဥမင္လိုဏ္မွာလည္း အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ား ၁၈၇၅ ေပ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းသည္ အခ်င္း ၂၉ ေပ၊ အလ်ား ၄၈၅ ေပ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ထုတ္လုပ္မည္
 • တာဘိုင္အမ်ိဳးအစားမွာ ေဒါင္လိုက္ ဖရန္စစ္တာဘိုင္ျဖစ္၍ တာဘိုင္ေရထုစီးႏႈန္းမွာ ၇၄၂၀ ကုဗေပ/စကၠန္႔ျဖစ္ၿပီး တပ္ဆင္မည့္ စက္အားမွာ ၃၇ မဂၢါ၀ပ္ x ၃ လံုး၊ ၁၁၁ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္၍ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 • စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ရာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ျဖစ္ရာ ယခုအခါ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းအဖြဲ႕သည္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း ၃၅၀ ခန္႔သည္ ပင္မတမံလုပ္ငန္း ၇၆ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရပိုလႊဲလုပ္ငန္း ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း ၂၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္း ၄၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ သည္။

(၂၄.၁၂.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ သတင္းခရီးသည္ – သတင္းေထာက္ စဥ့္ကူစိုး၀င္း၏ “ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၃၈၆ ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲမွ သူေဌး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း” ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္နွဳတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)


Ministry of EP-1 holds coord meeting

November 21, 2008
(Nay Pyi Taw, 20 Nov, 2008)

 • The coordination meeting of the Ministry of Electric Power No. 1 was held at the ministry on 17 and 18 November.
 • At the meeting, Minister for Electric Power No.1 Col Zaw Min delivered speeches and heard reports of directors on completion of Hydro Power projects and future tasks. Responsible officials of power plants explained matters related to supplying power and production.
 • Deputy Minister U Myo Myint, Director-General U Win Kyi of Hydropower Projects Implementation Department, Managing Director U Kyi Thar of Hydropower Generation Enterprise and Acting Director-General U Phone Myint gave additional points on reports. After giving the necessary instructions, the minister made closing remarks.

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္း

November 21, 2008
(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
အမွာစကားေျပာၾကား
 • အစည္းအေ၀းတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားမွ စက္႐ံုမွဴးမ်ားက ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စက္စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
အေကာင္အထည္ေဖာ္
 • ထိုသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းၾကည္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံေရးဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းျမင့္တို႔က ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွာၾကားၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အစည္းအေ၀းကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Yeywa Hydel Power Project to generate over 3,550 million kwh yearly on completion

November 14, 2008

(NAY PYI TAW, 13 Nov, 2008)

 • Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min visited Yeywa Hydel Power Project yesterday and gave instructions to officials concerned.
 • At the briefing hall of the project, the minister heard reports presented by Deputy Director-General of Hydropower Implementation Department U Myint Zaw on progress of work and machinery to be equipped at the plant.
 • After hearing reports, the minister called for timely completion of work on schedule, work-site safety and minimizing of loss and wastage. He also urged the responsible personnel to make efforts and to supervise the machinery to meet the set-standard.
 • During the visit, Minister Col Zaw Min inspected placing concrete on the main dam and main spillway, construction of intake channel and installation of machinery.
 • Ninety-eight per cent of the main dam, 77 per cent of Power House, 28 per cent of the spillway and 71 per cent f the Power Intake have been completed.
 • The project will cost over US $ 600 million including US $ 200 million from the People’s Republic of China as a loan and US $ 400 million from the government.
 • Upon completion of the project, the power plant is expected to generate 3,550 million kilo watt hours a year and 67 per cent of the project is completed.

၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ွုစစ္ေဆးမွာၾကား

November 14, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္က စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးရွိ လုပ္ငန္းပိုင္းမ်ား အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိမႈအေျခအေန၊ စီမံကိန္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ က်န္ရွိမႈ အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတိုင္း လုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္း ၿပီးစီးရန္ ေန႔ေရာညပါ အဆိုင္းလိုက္ခြဲ၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ လုပ္ငန္း ခြင္သံုး ပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးေရး၊ စက္ပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေရာက္ရွိေရး၊ အေလအလြင့္ နည္းပါးေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႔ကို မွာၾကားသည္။
တပ္ဆင္ေန
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ႐ႈရပ္မွ ပင္မ (R.C.C) တမံ၏ ေနာက္ဆံုး သြန္းေလာင္းရန္ က်န္ရွိေသာ Stage-13 ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ ေနမႈ၊ ပင္မေရပိုလႊဲ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းေနမႈ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု (Lower Bend) တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္၌ Machine Bay Unit (1),(2),(3),(4) မ်ားအား ေအာက္ေျခစက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္း ေနမႈႏွင့္ Bottom Outlet Gate Chamber မ်ား တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
ၿပီးစီးမႈ
 • ယခုအခါ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ပင္မ (R.C.C)တမံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (Power House) ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပင္မ ေရပိုလႊဲ (Spillway)တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု (Power Intake) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။
အႀကီးစားစီမံကိန္း
 • ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည့္ အႀကီးစား စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ပါ၀င္ကာ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။
အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
 • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုတိုးတက္ သံုးစြဲႏိုင္ေရး အတြက္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ယခု ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီ သန္းေပါင္း ၃၅၅၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးသို႔ တစ္ေခါက္

November 13, 2008
(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈)
 • မိမိတို႔သတင္းအဖြဲ႕သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁ မိုင္ခန္႔အကြာ ရဲ-ယမန္း ေက်းရြာအနီး ဒု႒၀တီျမစ္ (ေခၚ) ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္(၂)တည္ေဆာက္ေရးက တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။
မ်က္၀ါးထင္ထင္
 • စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကို အေ၀းမွလွမ္းျမင္မိလိုက္စဥ္မွာပင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူပီတီျဖစ္မိပါသည္။ မိမိတို႔သည္ သတင္းသမားမ်ားပီပီ ျမန္မာျပည္ တစ္နံတစ္လ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းအေျမာက္အျမားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။
 • မိမိတို႔ေလ့လာမိသေလာက္ ယခု ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီး၏ ထုထည္ႀကီးမ်ားမႈမ်ိဳးကို မေတြ႕ျမင္ခဲ့ဖူးပါ။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈ ဘ၀ ျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။
အႀကီးမားဆံုး
 • အဆိုပါ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ေဆာက္ၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုးေသာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတမံထုထည္သည္ ကမၻာေပၚ၌ တတိယအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ၿပီး တမံအျမင့္သည္ ကမၻာေပၚ၌ ပဥၥမအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဂုဏ္ယူစြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ပါသည္။
ကြန္ကရစ္တမံ
 • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အျခားစီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေျမသားတမံ၊ ေက်ာက္ျဖည့္တမံ တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကြန္ကရစ္တမံ (Roller Compacted Concrete Dam) အမ်ိဳး အစားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ကြန္ကရစ္တမံ (RCC Dam) အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မိုးရာသီ၌ ျမစ္ေရစီး၀င္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ RCC ကြန္ကရစ္ကို ေဖ်ာ္စက္မွ တမံတည္ေဆာက္မည့္ေနရျသို႔ သယ္ေဆာင္မည့္ Beltconveyor စင္မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေသာ ေရပိုလႊဲမွ စီးက်ေရမ်ား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔ စီး၀င္ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေရကာနံ (Separation Wall) တစ္ခုကိုလည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းေရကာနံရံမွာလည္း ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္သာ ပထမဦးစြာ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စုေဆာင္းသိုေလွာင္
 • ဒု႒၀တီျမစ္ (ေခၚ) ျမစ္ငယ္ျမစ္သည္ စုစုေပါင္းေရဆင္းဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၁၀၈၉၀ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် မိုးေရခ်ိန္ ၃၃ လက္မ၊ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် စီး၀င္ေရ ဧက ၁၂၁ သိန္း ဧကေပရွိသျဖင့္ ယင္းေရမ်ားကို အလဟႆမျဖစ္ေစရန္ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ ၂၁ ဒသမ ၁၄ သိန္းဧကေပ၊ ကန္ေရေသေလွာင္ပမာဏ ၁၃ ဒသမ ၀၄ သိန္းဧကေပ သိုေလွာင္ႏိုင္ၿပီး ကန္ေရျပည့္ေရျပင္က်ယ္ဧရိယာ ဧက ၁၄၅၈၀ (၂၃) စတုရန္းမိုင္ ပမာဏရွိေသာ ေရေလွာင္တမံကို အလ်ား ၂၂၆၈ ေပ၊ အျမင့္ ၄၃၃ ေပ ရွိေသာ ကြန္ကရစ္တမံ (RCC Dam)တည္ေဆာက္၍ မိုးတြင္းကာလတြင္ ျမစ္ငယ္ျမစ္အတြင္း စီး၀င္ေသာ ေရမ်ားအနက္ လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏကို စုေဆာင္းသိုေလွာင္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုလွ်ံေသာေရ မ်ားကို အက်ယ္ ၅၆ ေပ၊ အျမင့္ ၃၉ ေပရွိသည့္ ေရထြက္ေပါက္ ရွစ္ေပါက္ပါရွိေသာ စုစုေပါင္း ၄၄၈ ေပ အက်ယ္ရွိ ေရတံခါးမပါသည့္ ေရပိုလႊဲမွ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴး
 • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီး၏ ပင္မတံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿပီးစီးေနၿပီး စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက ေရယူအေဆာက္အအံု (Power Intake)ရွိ အခ်င္း ၂၂ ေပ၊ အလ်ား ၄၉၂ ေပ ရွိသည့္ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လံုး ေလးလံုးမွတစ္ဆင့္ ေရေလွာင္တမံမွ ေရကို စက္တစ္လံုးလွ်င္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၁၉၇ ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္အင္အား ရွိသည့္ ဖရန္စစ္တာဘိုင္အမ်ိဳးအစား ဓာတ္အားေပးစက္ ေလးလံုးသို႔ ပို႕လႊတ္ကာ စုစုေပါင္းစက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၅၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ေကဗြီ ၂၃၀ ရွိသည့္ လယ္ေ၀း၊ မိတၳီလာ၊ သာစည္ တိုးခ်ဲ႕ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ တစ္ဆင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စြမ္းအင္တစ္ရပ္
 • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားက်ခံသံုးစြဲကာ အခ်ိန္ယူၿပီး ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းအျဖစ္ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ားစြာ သံုးစြဲ၍ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားသည္ အဓိက်ေသာ က႑မွ ပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္တစ္ရပ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။

(၁၂.၁၁.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ သတင္းေဆာင္းပါး – ေမာင္ေမာင္ေထြး (သတင္းစဥ္)၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးသို႔ တစ္ေခါက္” ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)