က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ စက္တစ္လံုး စတင္ ေမာင္းႏွင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မ်ား လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ၿပီ

November 7, 2008
(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) လင္းေခးခ႐ိုင္ မိုးနဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၃၀ ခန္႔အကြာ နမ့္တိန္ေခ်ာင္းေပၚရွိ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရး (၇) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေ၀က က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၀န္ႀကီးက ဤစီမံကိန္းသည္ မၾကာမီၿပီးစီးမည္ျဖစ္၍ စက္တပ္ဆင္အား ၅၂ မဂၢါ၀ပ္ရွိမည့္ အထက္က်ိဳင္းေတာင္း စီမံကိန္းကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပို္င္း) ၿမိဳ႕အေတာ္မ်ားမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အ၀ေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တ႐ုတ္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စက္႐ံုမွဴးတို႔အား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္သည္။ ယခုအခါ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ စက္တစ္လံုး စတင္ေမာင္းႏွင္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေပးေနၿပီး ျမန္မာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုပ္ငန္းမွ က်ိဳင္းေတာင္း၊ လင္းေခး၊ မိုင္းပန္၊ မိုးနဲ၊ ေမာက္မယ္၊ နမ့္ခမ္၊ လြိဳင္လင္၊ မိုင္ပြန္၊ ပင္လံု၊ လဲခ်ား၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီး ၂၄ နာရီ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စစီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္စက္ တပ္ဆင္အား ၅၄ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္၍ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး မၾကာခင္ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။