ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးသို႔ တစ္ေခါက္

(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၀၈)
  • မိမိတို႔သတင္းအဖြဲ႕သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁ မိုင္ခန္႔အကြာ ရဲ-ယမန္း ေက်းရြာအနီး ဒု႒၀တီျမစ္ (ေခၚ) ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္(၂)တည္ေဆာက္ေရးက တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။
မ်က္၀ါးထင္ထင္
  • စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကို အေ၀းမွလွမ္းျမင္မိလိုက္စဥ္မွာပင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူပီတီျဖစ္မိပါသည္။ မိမိတို႔သည္ သတင္းသမားမ်ားပီပီ ျမန္မာျပည္ တစ္နံတစ္လ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးစီမံကိန္းအေျမာက္အျမားကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။
  • မိမိတို႔ေလ့လာမိသေလာက္ ယခု ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီး၏ ထုထည္ႀကီးမ်ားမႈမ်ိဳးကို မေတြ႕ျမင္ခဲ့ဖူးပါ။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈ ဘ၀ ျမင့္မားေရးတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။
အႀကီးမားဆံုး
  • အဆိုပါ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ေဆာက္ၿပီး တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုးေသာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတမံထုထည္သည္ ကမၻာေပၚ၌ တတိယအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ၿပီး တမံအျမင့္သည္ ကမၻာေပၚ၌ ပဥၥမအႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ဂုဏ္ယူစြာ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ပါသည္။
ကြန္ကရစ္တမံ
  • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အျခားစီမံကိန္းမ်ားကဲ့သို႔ ေျမသားတမံ၊ ေက်ာက္ျဖည့္တမံ တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကြန္ကရစ္တမံ (Roller Compacted Concrete Dam) အမ်ိဳး အစားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးေသာ ကြန္ကရစ္တမံ (RCC Dam) အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မိုးရာသီ၌ ျမစ္ေရစီး၀င္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ RCC ကြန္ကရစ္ကို ေဖ်ာ္စက္မွ တမံတည္ေဆာက္မည့္ေနရျသို႔ သယ္ေဆာင္မည့္ Beltconveyor စင္မ်ား တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ လည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင့္ နီးကပ္စြာ တည္ရွိေသာ ေရပိုလႊဲမွ စီးက်ေရမ်ား ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔ စီး၀င္ျခင္းမရွိေစရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ေရကာနံ (Separation Wall) တစ္ခုကိုလည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းေရကာနံရံမွာလည္း ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္သာ ပထမဦးစြာ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စုေဆာင္းသိုေလွာင္
  • ဒု႒၀တီျမစ္ (ေခၚ) ျမစ္ငယ္ျမစ္သည္ စုစုေပါင္းေရဆင္းဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ ၁၀၈၉၀ ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် မိုးေရခ်ိန္ ၃၃ လက္မ၊ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် စီး၀င္ေရ ဧက ၁၂၁ သိန္း ဧကေပရွိသျဖင့္ ယင္းေရမ်ားကို အလဟႆမျဖစ္ေစရန္ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ ၂၁ ဒသမ ၁၄ သိန္းဧကေပ၊ ကန္ေရေသေလွာင္ပမာဏ ၁၃ ဒသမ ၀၄ သိန္းဧကေပ သိုေလွာင္ႏိုင္ၿပီး ကန္ေရျပည့္ေရျပင္က်ယ္ဧရိယာ ဧက ၁၄၅၈၀ (၂၃) စတုရန္းမိုင္ ပမာဏရွိေသာ ေရေလွာင္တမံကို အလ်ား ၂၂၆၈ ေပ၊ အျမင့္ ၄၃၃ ေပ ရွိေသာ ကြန္ကရစ္တမံ (RCC Dam)တည္ေဆာက္၍ မိုးတြင္းကာလတြင္ ျမစ္ငယ္ျမစ္အတြင္း စီး၀င္ေသာ ေရမ်ားအနက္ လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏကို စုေဆာင္းသိုေလွာင္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိုလွ်ံေသာေရ မ်ားကို အက်ယ္ ၅၆ ေပ၊ အျမင့္ ၃၉ ေပရွိသည့္ ေရထြက္ေပါက္ ရွစ္ေပါက္ပါရွိေသာ စုစုေပါင္း ၄၄၈ ေပ အက်ယ္ရွိ ေရတံခါးမပါသည့္ ေရပိုလႊဲမွ ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴး
  • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီး၏ ပင္မတံတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး ၿပီးစီးေနၿပီး စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက ေရယူအေဆာက္အအံု (Power Intake)ရွိ အခ်င္း ၂၂ ေပ၊ အလ်ား ၄၉၂ ေပ ရွိသည့္ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လံုး ေလးလံုးမွတစ္ဆင့္ ေရေလွာင္တမံမွ ေရကို စက္တစ္လံုးလွ်င္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၁၉၇ ဒသမ ၅ မဂၢါ၀ပ္အင္အား ရွိသည့္ ဖရန္စစ္တာဘိုင္အမ်ိဳးအစား ဓာတ္အားေပးစက္ ေလးလံုးသို႔ ပို႕လႊတ္ကာ စုစုေပါင္းစက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ မွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၃၅၅၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ေကဗြီ ၂၃၀ ရွိသည့္ လယ္ေ၀း၊ မိတၳီလာ၊ သာစည္ တိုးခ်ဲ႕ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ တစ္ဆင့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စြမ္းအင္တစ္ရပ္
  • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားက်ခံသံုးစြဲကာ အခ်ိန္ယူၿပီး ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းအျဖစ္ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ားစြာ သံုးစြဲ၍ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားသည္ အဓိက်ေသာ က႑မွ ပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္တစ္ရပ္ပင္ မဟုတ္ပါလား။

(၁၂.၁၁.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ သတင္းေဆာင္းပါး – ေမာင္ေမာင္ေထြး (သတင္းစဥ္)၏ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးသို႔ တစ္ေခါက္” ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

Comments are closed.

%d bloggers like this: