ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

November 29, 2008
 • ဤကမၻာတြင္ မီွတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူသားတိုသည္ ေရႏွင့္ကင္းကြာ၍ ရပ္တည္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ၾကပါ။ ေရသည္ လူသားတို႔၏ အသက္ရွင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည့္ကိစၥတို႔တြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အဖိုးတန္သယံဇာတတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါ၏။
 • ျမန္မာတို႔၏ ေရွးထံုးအစဥ္လာ စကားတစ္ခုမွာ ထမင္းအသက္ ခုႏွစ္ရက္၊ ေရအသက္ တစ္မနက္ ျဖစ္ပါသည္။ အစားအေသာက္မစားဘဲ ခုႏွစ္ရက္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေရမေသာက္ဘဲ တစ္မနက္ခင္းေနရမည္ဆိုပါက ႀကီးစြာ ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းထားသည့္ စာပိုဒ္ေလး ျဖစ္ပါသည္။
 • ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံသယံဇာတမွာ ေရႏွင့္ေျမပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံသယံဇာတျဖစ္သည့္ ေရႏွင့္ေျမတို႔ ေပါႂကြယ္၀သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနျခင္းမွာ ကံေကာင္းျခင္းတစ္ရပ္ဟု ဆိုရပါမည္။ ေရခံေျမခံေကာင္းရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံၿပီး အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ားကိုလည္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
 • တိုးတက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ေရသယံဇာတမွ ထုတ္ယူၾကသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူ သံုးစြဲႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။
 • စက္မႈထြန္းကားသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရသယံဇာတမွ ထုတ္ယူၾကသည့္အျပင္ အျခားနည္းလမ္းႏွစ္ခုျဖင့္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို စက္႐ံုမ်ားတည္ေဆာက္၍ ထုတ္ယူသံုးစြဲၾကေလဘသည္။ ယင္းတို႔မွာ-

(၁) အပူသံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (THERMAL POWER STATION)
(၂) ႏ်ဴကလီးယားသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (NUCLEAR POWER STATION)

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရသယံဇာတသည္ ရာသီဥတုမေရြးရရွိႏုိင္သည့္ အေျခခံပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ေရသယံဇာတကို အခ်ိန္အခါမေရြးသံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် သိုေလွာင္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေပသည္။
 • “ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း အေျခခံမွာ အျမင့္ေနရာ၌ရွိေသာ ေရ၏ စြမ္းအားကို ေရတာဘိုင္ (WATER TARBINE)ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္စက္ (GENERATOR)အသံုးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား (ELECTRIC POWER)ထုတ္လုပ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။”
 • ထုတ္ယူရရွိႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို အေျခခံအားျဖင့္ (Kilo Watt)ျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ စက္႐ံုႀကီးမွ ထုတ္လုပ္မႈကို မဂၢါ၀ပ္ (MEGA WATT)ျဖင့္ ေဖာ္ျပ၏။ လွ်ပ္စစ္ပါ၀ါ (ELECTRIC POWER)သည္ ေရအျမင့္မီတာ (HIGHMETER)ႏွင့္ ေရထုျဖတ္ႏႈန္း (METER2SEC)ေပၚ မူတည္သည္။ ေရတာဘိုင္၏ စြမ္းရည္ (EFFICIENCY)ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စက္၏ စြမ္းရည္တို႔ကို ေျမႇာက္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ယူရရွိ ႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို ရရွိႏိုင္ေပသည္။


 • ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းတစ္ခု ေရးဆြဲရာတြင္ ေအာက္ပါ (၁၂)ခ်က္ကို မွီျငမ္းစဥ္းစားၾက၏။ အျခားအေရးႀကီးအခ်က္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံထည့္သြင္း စဥ္းစားရ၏ –

(၁) ေရစီးအေနအထား
(၂) ေနရာ၊ ေဒသ၊ ဘူမိေဗဒအခ်က္အလက္မ်ား
(၃) စြမ္းအားေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ ထုတ္ေပးႏိုင္မႈ
(၄) ေဆာက္လုပ္ရန္ ကုန္က်မည့္စရိတ္
(၅) ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ႏွင့္ အျမတ္
(၆) ျမစ္တစ္ခုလံုး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
(၇) ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ အပူသံုးလွ်ပ္စစ္တို႔ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ေပးေရး
(၈) ရွိရင္းစြဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား ဆက္စပ္မႈ
(၉) ေျမေနရာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး
(၁၀) ၿပီးဆံုးသည္အထိ ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္
(၁၁) လိုအပ္သည့္ ပို႔လႊတ္လွိဳင္း (TRANSMISSION LINE)ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုခြဲမ်ား (SUB STATIONS)
(၁၂) စက္႐ံုပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး

 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုလိုနီေခတ္မွစ၍ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္၍ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ စက္႐ံုမ်ားမွာ (၆)ခုရွိၿပီး စက္႐ံုငယ္အဆင့္ရွိၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ-

(၁) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္တြင္းမ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု
(၂) နမၼတူသတၱဳတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု
(၃) နမ့္ဆန္လဖက္ေျခာက္စက္႐ံုသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု
(၄) ျပင္ဦးလြင္ ေခၚ ေမၿမိဳ႕သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ ၀က္၀ံဓာတ္အားေပးစက္႐ံု
(၅) ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု
(၆) ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသည့္ စက္႐ံု

 • ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့၏။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျပဳလုပ္ရန္ ေနရာသံုးခု ေရြးခ်ယ္ခဲ့၏။ ယင္းတို႔မွာ –

(၁) ဆိုင္ဒင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
(၂) ပဲခူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
(၃) ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

 • ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွလြဲ၍ က်န္စီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။
 • ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု အမွတ္(၂)ကို စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 • ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ေလာပိတ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္(၅၀)ျပည့္ ေရႊရတုေအာင္ပြဲ ဆင္ႏႊဲခြင့္ရရွိ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းသည္ လြန္စြာ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားျပည့္စံုမႈ၊ လံုေလာက္မႈရွိမွသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ တည္ေထာင္ထားသည့္ စက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ႀကီးပြားႏိုင္ေပ မည္။
 • စက္မႈဇုန္ႀကီးမ်ားရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အိမ္တြင္းစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌လည္း လွ်ပ္စစ္ က႑မွာ အေရးပါလွသည္။ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီးမ်ားရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာခန္းမမ်ား၌လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္၏။
 • ေဆး႐ံုမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ႐ံုးႀကီးမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွာလည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားေပၚ မူတည္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္။ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ား၌ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳၿပီး လယ္ယာေျမ ဧကေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ခဲ့၏။
 • ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ရြာ အိမ္တိုင္းလိုလိုတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ ဗီဒီယိုျပစက္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပင္ ျဖစ္သည္။
 • စား၀တ္ေနေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေရခဲေသတၱာ၊ ပန္ကာ၊ ေလေအးစက္တို႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ စာေရးစာဖတ္၊ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲစသည္တို႔၌လည္းေကာင္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အလင္းဓာတ္ အသံုးျပဳမွသာ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မည္ျဖစ္ေပသည္။
 • တစ္ေန႔တျခား လူဦးေရတိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ျပပါ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ား၊ မိသားစု ေန႔စဥ္အသံုးျပဳ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ားကို တြက္ဆၾကည့္မည္ဆိုပါက ေၾကာက္ခမန္းလိလိ လွ်ပ္စစ္မီတာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။
 • လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စြမ္းအင္ သံုးစြဲမႈမွာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာပင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္မား တိုးတက္ခဲ့၏။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ကို ေရအားမွ ထုတ္ယူရရွိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေလသည္။
 • ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူမႈကိုလည္း တိုးတက္ ေအာင္၊ ခိုင္ၿမဲေအာင္၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့၏။ ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေရႊလီေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း စသည္ျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားစြာကို ေန႔မအား၊ ညမနား တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ လူထုအေပၚထားရွိသည့္ အစိုးရ၏ ေစတနာျပယုဂ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
 • မၾကာမီ ၿပီးစီးေတာ့မည့္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ားကို မဟာဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို ပို႔လႊတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွးယခင္ကထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ႀကီးမားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားကို တည္ေဆာက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႀကီးမ်ား၊ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်ာထားသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႀကီးမ်ားစြာတို႔ ရွိေနၾကပါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

(၂၈.၁၁.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေအာင္ရန္နိုင္၏ “ေရအားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး” ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)