၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ေရႊက်င္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ၊ ၂၀၀၈)
  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္က ပဲခူးတိုင္း၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေျခာက္မိုင္ခန္႔အကြာ ေက်ာက္နဂါးေက်းရြာရွိ ေရအား လွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၄)တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ပင္မေရပိုလႊဲ လုပ္ငန္း၏ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈအေျခအေနႏွင့္ သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈအေျခအေန၊ OGEE ႏွင့္ တံတားတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေန၊ စိန္လြန္က်င္းတူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ ေျမႀကီး ေက်ာက္သားတူးဖာ္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဖိအားျမွင့္သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ေနမႈႏွင့္ တပ္ဆင္ရန္ က်န္ရွိမႈအေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္
  • ယခုအခါ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖိအားျမွင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈမွာ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပင္မေရပိုလႊဲလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈမွာ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈမွာ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု ေျမႀကီးေက်ာက္သားတူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈမွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမႈမွာ ၆၇ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ကာ အဆိုပါ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက စက္တပ္ဆင္အင္အား ၇၅ မဂၢါ၀ပ္မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၂၆၂ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: