၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား နန္ခ်ိဳေခ်ာင္း၏ အထက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ေရထိန္းကန္တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ထားရွိမႈ၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အထြက္ လုပ္ငန္းအပိုင္း(၄)အတြင္းရွိ ဥမင္လိုဏ္တူးေဖာ္မႈ၊ စလူေခ်ာင္း၀ဲဘက္ကမ္းရွိ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အ၀င္ လုပ္ငန္းအပိုင္း(၃)ရွိ ဥမင္လိုဏ္ ေျမႀကီး ေက်ာက္သား တူးေဖာ္ထားမႈ၊ ေရသြယ္ ဥမင္လိုဏ္ လုပ္ငန္းအပိုင္း(၁)ရွိ ဥမင္လိုဏ္အတြင္း ကြန္ကရစ္လိုင္နင္ သြင္းေလာင္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ပင္မတမံ တည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ထားရွိမႈ၊ ေရလႊဲေရထုတ္ျပြန္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေက်ာက္ခြဲစက္မွ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးအား စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁)တည္ေဆာက္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းဟန္က စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း ပမာဏမ်ားႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဓိက ပံ့ပိုးပစၥည္းရရွိမႈ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္း တင္ျပရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းၾကည္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
မွာၾကား
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းခြင္ သံုးပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းထားရွိေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လ်ာထားခ်က္ထက္ အခ်ိန္တိုတြင္း အျမန္ၿပီးစီးေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကေရးတို႔ကို မွာၾကားသည္။
ၿပီးစီးေန
  • အဆိုပါ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၅၂ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ၂၄ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: