အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ျမစ္ေရလႊဲျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ျမစ္ေရလႊဲျခင္း အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ရာ ေရွးဦးစြာ မဂၤလာအခ်ိန္တြင္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ၀ဲဘက္ကမ္းႏွင့္ ယာဘက္ကမ္းတို႔မွ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသံုးျပဳ၍ ယာယီေရလႊဲတမံကို ေျမႀကီးမ်ား၊ ေက်ာက္သားမ်ားျဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ထိုးပိတ္ၾကသည္။
ႏႈတ္ဆက္
  • ထို႔ေနာက္၀န္ႀကီးသည္ လက္ယာဘက္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ လက္၀ဲဘက္ကမ္းသို႔ ျဖတ္သန္း၍ ယာယီ ေရလႊဲတမံကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အားေပးၾကေသာ ေဒသခံေက်းရြာ မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္သည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္း မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး (EL-378) ႐ႈရပ္မွေန၍ ယာယီေရလႊဲတမံ ထိုးပိတ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာႏွင့္ ဆြဒ္ယာဒ္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်ာက္စုပံုကြင္းေနရာ၊ ေက်ာက္မိုင္းေနရာ၊ Hi-Tech ကုမၸဏီ၏ Batching Plant တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။
  • အဆိုပါ အထက္ေပါင္းေလာင္း စီမံကိန္း၏ တမံအမ်ိဳးအစားမွာ RCC ကြန္ကရစ္တမံ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက မဂၢါ၀ပ္ ၇၀ ရွိ ဖရန္႔စစ္တာဘိုင္ စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁၄၀ မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၄၅၄ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ယခုအခါ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ၂၈ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: