ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လွ်ပ္စစ္(၁) ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈)
  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ျဖဴးေခ်ာင္းေပၚ၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္(၃) တည္ေဆာက္ေရးက တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ဥမင္လိုဏ္အ၀င္ပိုင္း တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ တူးေဖာ္ေနမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေရထိန္းတံခါးျပြန္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဂိတ္တံခါးမ်ားခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈ၊ ေရယူဥမင္လိုဏ္ အထြက္ပိုင္း တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဥမင္လိုဏ္အတြင္း ေျမသားထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ေျမႀကီးေက်ာက္သားတူးေဖာ္ ေနမႈႏွင့္ ေရထုတ္ေျမာင္း၊ ေရလႊဲေျမာင္း တူးေဖာ္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

မဂၢါ၀ပ္ ၄၀

  • ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ တမံတည္ေဆာက္ျခင္းအပိုင္းကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္ေရး အပိုင္းကို အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိကာ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေရအားလွ်ပ္စစ္အပိုင္းတြင္ ၄၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: