ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၀၉)
  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ (၉)မိုင္ခန္႔အကြာ ကြန္းေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၃) တည္ေဆာက္ေရးက တည္ေဆာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေျမသားမ်ား ေက်ာက္မ်ား ဖို႔၍ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ႀကိတ္ေနမႈ၊ အရည္အေသြး စမ္းသပ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေရပိုလႊဲ တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ ေရလွ်ံထိန္းစည္ တည္ေဆာက္ ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ေရယူဥမင္အ၀င္ပိုင္း တူးေဖာ္ေနမႈ၊ ကြန္ကရစ္လိုင္နင္ေလာင္းရန္ သံခ်ီ သံေကြး သံမဏိပံုစံ Frame မ်ား တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ေရယူဥမင္လိုဏ္အတြင္း ေျမသား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ၿပီးစီး
  • အဆုိပါ ကြန္းေခ်ာင္းစီမံကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၆၀ ရွိၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ရဲႏြယ္ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ရဲႏြယ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ေရာက္ရွိကာ တမံအတြင္း ေရ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ေရသိုေလွာင္မႈ လက္က်န္ပမာဏကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး စက္႐ံုအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ခန္း၌ ဓာတ္အားေပးစက္ႏွစ္လံုး ေမာင္းႏွင္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ Switch Yard သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ပို႔လႊတ္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ အဆိုပါ ရဲႏြယ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္အား ၂၅ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ကီလို၀ပ္နာရီ သန္းေပါင္း ၁၂၃ သန္း ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: