အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား ဧည့္ေတြ႔ဆံု

(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၀၉)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား ကေနဒါႏိုင္ငံ၌ ႐ံုးစိုက္သည့္ Tekmar Energy & Communication Inc မွ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Shahiahan Shah သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုသည္။
  • ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာ၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဌာန ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: