ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၉)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္က ပဲခူးတိုင္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ေက်ာက္နဂါးေက်းရြာအနီးရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၄) တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း မွာၾကားသည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

  • ထို႔ေနာက္၀န္ႀကီးသည္ ပင္မတမံ ေျမသားဖို႔ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ဖိအားျမွင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈစသည့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
  • ယခုအခါ ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၇၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: