တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉)
  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အနီးရွိ ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမၸဏီလီမိတက္၏ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထိုမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးသည္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ရွင္းလင္းေဆာင္ ခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုအတြင္းရွိ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Computer System ျဖင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁)Turbine စက္ ျပဳျပင္ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမွတ္(၂) Turbine စက္ေမာင္းႏွင္ေနမႈအေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ Boiler စက္အမွတ္(၁)၊ စက္အမွတ္(၂)ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သိုေလွာင္ ထားရွိမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ထုတ္လုပ္ေပး

  • အဆိုပါတီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၆၀ MW ရွိ စက္ ႏွစ္လံုးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၉၆၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: