ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ဘီလူးေခ်ာင္း အမွတ္(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃၊ ၂၀၀၉)

  • ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၁၆)မိုင္ခန္႔ အကြာ၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဘီလူးေခ်ာင္ အမွတ္(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူ မ်ားအား မွာၾကားသည္။
  • ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာျပည့္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကယား ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္ ၊ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား လိုက္ပါလ်က္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာလာၿပီး နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ ေလာပိတေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆို ၾကသည္။
လုပ္ငန္းခြင္
  • ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဘီလူးေခ်ာင္း အမွတ္(၃)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ဘီလူးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေျခအေနႏွင့္ ယခုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဘီလူးေခ်ာင္အမွတ္(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
ရွင္းလင္းတင္ျပ
  • ဆက္လက္၍ အနာဂတ္စြမ္းအားကုမၸဏီလီမိတက္ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာက ဘီလူးေခ်ာင္း(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ အဓိကလုပ္ငန္း(၆)ရပ္၏ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည့္ အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ စက္ယႏၲရားမ်ား အေျခအေနႏွင့္ ၀န္ထမ္း အင္အား အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
စံခ်ိန္စံညႊန္း
  • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းပမာဏမ်ားအလိုက္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမီစြာ လုပ္ကိုင္ေရး၊ သတ္မွတ္ ခ်ိန္ကာလထက္ေစာ၍ ၿပီးစီးရန္ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ျပည့္ျပည့္စံုစံု အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေရာက္ရွိေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို မွာၾကားၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  • ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရွင္းလင္းေဆာင္အနီး ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ တူးမည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်ာက္သားမ်ား၏ အေျခအေနကို သိရွိႏိုင္ရန္ စိန္လြန္ျဖင့္ တြင္းတူးစမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ေက်ာက္သားနမူနာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္ ဥမင္အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ အျပင္နံရံ မ်ားအား Shot Crete ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားသည္။
ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္
  • အဆိုပါ ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္(၃)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ ေတာင္ဘက္ ၁၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ဘီလူးေခ်ာင္းႏွင့္ ပြန္ေခ်ာင္းတို႔ ဆံုသည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး သံကူကြန္ကရစ္ Ogee ပံုသ႑ာန္ ေရလႊဲဆည္၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ စီမံကိန္း၏ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ၂၄ မဂၢါ၀ပ္ရွိ တပ္ဆင္စက္အင္အား ႏွစ္လံုးျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ၃၄၄ ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
  • ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘီလူးေခ်ာင္းအမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။
မွာၾကား
  • ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ စက္႐ံုထိန္းခ်ဳပ္ခန္းအတြင္း ဓာတ္အားစက္မ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနမႈႏွင့္ စက္ခန္းအတြင္း တာဘိုင္ ဂ်င္နေရတာမ်ား လည္ပတ္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: