တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအနီးရွိ ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမၸဏီလီမိတက္၏ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထိုမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးသည္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ရွင္းလင္းေဆာင္ခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုအတြင္းရွိ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Computer System ျဖင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁) Turbine စက္ျပဳျပင္ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမွတ္(၂) Turbine စက္ေမာင္းႏွင္ ေနမႈအေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ Boiler စက္ အမွတ္(၁)၊ အမွတ္(၂)ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုေလွာင္ ထားရွိမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • အဆုိပါ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္ အင္အား (60 MW)ရွိ စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၉၆၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: