ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမင္ကြင္းမ်ား

March 4, 2009
  • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ထုတ္ယူၿပီးေသာ ေရမ်ားကိုလည္း အလဟသမျဖစ္ေစဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ ေနေသာ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
  • ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကိုးမိုင္ခန္႔အကြာ ကြန္းေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ရွိရာ နယ္ေျမသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားေရးအဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့ရာ စီမံကိန္း လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲျမင့္ထြန္း၊ လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအာင္ကိုျမင့္၊ ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးရဲ၀င္းထြန္း(ၿမိဳ႕ျပ)တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသၾကသည္။
  • ကြန္းေခ်ာင္းသည္ ပဲခူး႐ိုးမမွ စီးဆင္းလာၿပီး ေရစီးသန္ေသာ ေခ်ာင္းႀကီးျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုး စစ္ေတာင္းျမစ္ထဲသို႔ စီး၀င္သည္။ ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္တြင္ စတင္ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘက္စံုစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
  • ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ –

(၁) ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အား
ကြန္ယက္စနစ္မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္။
(၂) စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း လြင္ျပင္၏ ေဒသအလိုက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈကို ကာကြယ္ေပးမည္။
(၃) စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း၊ ကညြတ္ကြင္း၊ ပဲႏြယ္ကုန္းေဒသမ်ားအတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားသို႔ သီးထပ္သီးညႇပ္
စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆည္ေရ ေပးေ၀မည္ျဖစ္သည္။

  • ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း၊ တမံေရပိုလႊဲလုပ္ငန္း၊ ေရထုတ္ႁပြန္ႏွင့္ ေရထိန္းေမွ်ာ္စင္လုပ္ငန္း၊ ေရ၀င္အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း၊ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ေရလႊဲဆည္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
  • ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေပ ၄၃၄၀ တူးေဖာ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ၿပီး ဥမင္လိုဏ္ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေရလွ်ံထိန္းစည္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းကို ၃၈၅၃ က်င္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ေျမႀကီး ေက်ာက္သားတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း က်င္း ၁၅၄၅၃၀ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
  • ပင္မတမံ ၿပီးစီးမႈမွာ ၉၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရပိုလႊဲလုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမွာ ၇၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရယူအဆာက္အအံု လုပ္ငန္းမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္း ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရလွ်ံထိန္းစည္ လုပ္ငန္း ၉၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုလုပ္ငန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္၍ စီမံကိန္စတစ္ခုလံုး ၿပီးစီးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
  • ဦးစီးအရာရွိမ်ားက ရွင္းလင္းျပသရာတြင္ တမံမွ သိုေလွာင္ထားေသာ ေရကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူရန္ အတြက္ ေရယူအေဆာက္အအံုမွ ဖိအားနိမ့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္သို႔ ၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ စက္႐ံုသို႔ ေရာက္ၿပီး တာဘိုင္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀x၃ လံုး (မဂၢါ၀ပ္ ၆၀) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၉၀ ကို မဟာဓာတ္အားလိုင္းသို႔ ပို႔ေပးၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဘက္စံု စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလင္းေရာင္ မ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စပါးႏွင့္ သီးထပ္သီးညႇပ္သီးႏွံမ်ား ပိုမို၍ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။