အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

March 6, 2009

(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၅၊ ၂၀၀၉)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ အထက္ဘက္ ၁၅ မိုင္ခန္႔အကြာ အမွတ္(၁)တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ႐ႈရပ္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈကာ ယာယီေရတားတမံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထုိ႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ေရကာကြန္ကရစ္နံရံ (Separation Wall) တည္ေဆာက္မည့္ေနရာကို စိန္လြန္က်င္းတူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမႀကီးေက်ာက္သားမ်ား တူးေဖာ္ေနမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (Power House)ေျမေနရာ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ High Tech ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္မည့္ RCC Plant ေနရာ၌ RCC Batching & Mixing Plant Foundation လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈ၊ တမံ၀ဲဘက္ကမ္းမွ ေရလႊဲဥမင္ ေရလႊဲထားမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • အဆုိပါ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၇၀ ရွိ ဖရန္စစ္တာဘိုင္ (Francis Vertical Shaft) အမ်ိဳးအစား စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁၄၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၄၅၄ သန္း ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး ၃၁ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။