လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေ၀မည့္ ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း

March 14, 2009
 • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုရရွိသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားရွိရာ ေဒသမ်ား၌ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိသည္။
 • ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည့္ ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလည္း ျဖစ္သည္။
 • ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရး (၃)က ေရယူ အေဆာက္အအံု လုပ္ငန္း၊ ေရထိန္းတံခါးႁပြန္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရသြယ္ ဥမင္လိုဏ္ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိ ပိုက္လိုင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိၾကသည္။
 • ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရလႊဲဆည္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။
 • ျဖဴးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ –

(၁) ျဖဴးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို    ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အား

ကြန္ရက္စနစ္မွ တစ္ႏို္င္ငံလံုးသို႔ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ျခင္း၊

(၂) စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္၏ ေဒသအလိုက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊

(၃) စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း၊ ျဖဴး၊ ေဇယ်၀တီေဒသမ်ားအတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားသို႔ သီးထပ္ စိုက္ပ်ိဳး

ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆည္ေရ ေပးေ၀ ႏိုင္ျခင္း

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္သည္။

 • ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ကာလ သတ္မွတ္ထားသည္။
 • ျဖဴးေခ်ာင္းသည္ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ရာသီသံုးမ်ိဳး အခ်ိန္မေရြး ေရစီးဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ပဲခူး႐ိုးမ ေတာင္လွ်ိဳေျမာင္ ၾကားမ်ားမွ စုေပါင္း စီးဆင္းလာခဲ့ၿပီး ေရစီးသန္သည္။ ေနာက္ဆံုး စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္းထဲသို႔ စီး၀င္သြားသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပအပိုင္း၊ စက္မႈအပိုင္းမ်ားမွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ေနေသာ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမသူရ၊ လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ (ၿမိဳ႕ျပ)မ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္မိုးလိႈင္၊ ဦးထြန္းမင္းသိန္း၊ ဦးစိုင္းသူရေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး အင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚသႏၲာႏွင့္ စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးခင္ေမာင္ၾကည္ တို႔ကလည္း က႑အလိုက္ ရွင္းလင္း ျပသၾကသည္။
 • ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ အင္ဂ်င္နီယာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ား စသည္ျဖင့္ ၁၉၆ ဦး ေန႔ညမနား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
 • လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အသံုးျပဳၿပီးေရကို ေရလႊဲဆည္မွတစ္ဆင့္၊ ေျမာင္းမႀကီးမွ တစ္ဆင့္ လယ္ေျမဧရိယာ ဧကတစ္သိန္းကို ေရေပးေ၀မည္ျဖစ္သည္။
 • ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ထြက္ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ေဇယ်၀တီ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ တစ္ဆင့္ ဓာတ္အားမ်ားကို မဟာဓာတ္အားလိုင္း ကြန္ရက္မွ တစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ဟု သိရွိရသည္။
 • ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ၊ ေတာင္သူမ်ားအားလံုးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ရရွိ ေစသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပည့္၀စြာ ရရွိခံစားရမႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ၿပီးေသာ ေရမ်ားကလည္း ေရလႊဲဆည္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရ ေပးေ၀မည္ျဖစ္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ရရွိျခင္းသာမက စပါးႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား တစ္သီးစားမွ ႏွစ္သီးစားအျဖစ္ပါ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရမည္မွာ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္သည္။