အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀း က်င္းပ

March 15, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၄၊ ၂၀၀၉)
  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို မတ္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပရာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
  • လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းသို႔ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားမွ စက္႐ံုမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မ်ားက ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း မ်ား၏ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ရရွိမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားမွ စက္႐ံုမွဴးမ်ားက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ စက္စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
  • ယင္းေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးမ်ားက ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္း တင္ျပၾကရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းမွာၾကားၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။