လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားမွ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း

March 16, 2009
 • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေပါမ်ားႂကြယ္၀လ်က္ရွိေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အဓိက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေဒသအႏွံ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္၌ တည္ေဆာက္ေနေသာ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတစ္ခု ပါ၀င္သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းနယ္ေျမသို႔ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသက္ထြန္းႏွင့္အတူ အေရွ႕႐ိုးမေတာင္စြယ္ ေတာင္ၾကားကို ေကြ႔ပတ္ေက်ာ္ျဖတ္သြားေရာက္ခဲ့ရာ စိမ္းစို သာယာေနေသာသစ္ေတာမ်ား အလြန္တြင္ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းဧရိယာသို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္ ၁၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ေပါင္းေလာင္း ျမစ္ အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ နန္ခ်ိဳ ေခ်ာင္းဆံုေနရာ၏ အထက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရျခင္း ရည္ရြည္ခ်က္သည္ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ အထက္ဘက္ ေပါင္းေလာင္း ျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ နန္ခ်ိဳေခ်ာင္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ျဖစ္သည္။
 • နန္ခ်ိဳေခ်ာင္းသည္ ေရစီးေကာင္းၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ နယ္စပ္မွ စီးဆင္းလာကာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ထဲသို႔ စီး၀င္သည္။ စလူေခ်ာင္း၊ ေဆာင္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ စရစ္ေခ်ာင္းမ်ားကလည္း စီး၀င္ၾကသည္။ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္းႏိုင္ေအး (တည္ေဆာက္ေရး-၁)က ရွင္းလင္းျပသသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသက္ထြန္းႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဆာင္ေတာင္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ ကီလို၀ပ္ ၆၀ ရရွိိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရေလွာင္တမံသည္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ကြန္ကရစ္တမံ (EVE) (Over Flow Type)အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။
 • ေရယူအေဆာက္အအံုမွ ေရထိန္းကန္သို႔ အလ်ားေပ ၇၃၃၀ ႏွင့္ အခ်င္း ၁၅ ဒသမ ၅ ေပရွိ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ျဖင့္ ေရသြယ္ယူရာတြင္ ဥမင္လိုဏ္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၌ စလူေခ်ာင္းက ျဖတ္သန္း စီးဆင္းလ်က္ရွိေနသည္။ စလူေခ်ာင္း ၀ဲ၊ ယာ တြင္ ရွိသည့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ ႏွစ္ခုကို အခ်င္း ၁၅ ဒသမ ၅ ေပႏွင့္ အလ်ား ၃၈၄ ေပရွိ ေရတံေလွ်ာက္ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေခ်ာင္းေပၚတြင္ တံတားတည္ေဆာက္၍ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ တံတားေအာက္ေျခတြင္ ခိုင္ခံ့ေသာ ကြန္ကရစ္တိုင္ ႏွစ္တိုင္ျဖင့္ ေထာက္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စလူေခ်ာင္း ေရစီးေရလာ မျပတ္ရွိေစၿပီး သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ား အလွမပ်က္စီးေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ယာယီေရတားတမံ၊ ေရလႊဲေရထုတ္ႁပြန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရထိန္းကန္မ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီး တည္ေဆာက္၍ ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၅၂ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွာ အလ်ားေပ ၁၄၀၊ အနံ ၈၉ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၉၈ ေပ ရွိၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀ အင္အားရွိ ေဒါင္လိုက္ ဖရန္စစ္တာဘိုင္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္လံုး တပ္ဆင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္မႈ ဓာတ္အားမွာ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၁၅၂ သန္း ျဖစ္သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုတြင္ အလ်ား ၂၄၈ ေပ၊ အနံ ၁၄၁ ေပ၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ တစ္ဆင့္ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးလႊတ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖန္႔ၾကက္၍ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ား ပို႔လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသက္ထြန္းက ရွင္းလင္းျပသရင္း မိမိတို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးရန္ အင္ဂ်င္နီယာ ၀န္ထမ္း(ၿမိဳ႕ျပ) ၂၃ ဦး၊ (စက္မႈ) ၂ ဦး၊ လွ်ပ္စစ္ ၂ ဦး ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၀န္ထမ္း (ၿမိဳ႕ျပ) ၃၅ ဦး၊ (စက္မႈ) ၁၀ ဦး၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေပါင္း ၁၂၀ တို႔က ေန႔ညမနား ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ လက္ရွိ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈကို ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား တိုးတက္ေစသည့္အျပင္ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကလည္း ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။