ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား စစ္ေဆး

March 22, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၁၊ ၂၀၀၉)
 • ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုကို၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီး မ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းညြန္႔၊ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္း၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဘုန္းေဆြ၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ မတ္ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာလာရာ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ျဖဴးေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ေဆာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည့္ ျဖဴးေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။
 • ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ပဲခူးတိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠဌ၊ ေတာင္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လွမင္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။

 • ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက ျဖဴးေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံ၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းထည့္သြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္အားရွိၿပီး ထြက္ရွိ ဓာတ္အားမ်ားကို ဓာတ္အား ကြန္ရက္စနစ္မွတစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ေရအားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၁၂ ခုရွိပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ေပါင္းေလာင္း၊ ခေပါင္း၊ ရဲႏြယ္၊ ေဇာင္းတူေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အေျခအေန၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျဖဴးေခ်ာင္း၊ ကြန္းေခ်ာင္း၊ အထက္ေပါင္းေလာင္း၊ နန္ခ်ိဳ၊ ေသာက္ေရခပ္(၂)၊ ေရႊက်င္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေသာက္ေရခပ္(၁)ႏွင့္ ေဘာဂတေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ရွိပါေၾကာင္း။ ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးက စီမံကိန္း၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ေရယူအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း၊ ေရထိန္းတံခါးႁပြန္လုပ္ငန္း၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္း၊ ဖိအားျမင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု လုပ္ငန္း၊ ဆြစ္ယာဒ္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္႐ံုေရထုတ္ေျမာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အမီ ၿပီးစီးေအာင္ တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးမႈတို႔ကို အေသးစိတ္ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းပိုင္းတို႔မွာ ခ်ိန္ကိုက္ၿပီးစီးရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား ေစာၿပီးစီးပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျမန္ျမန္ရရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႀကီးသည္ ဘက္စံုစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္၍ အစစ သတထားလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျဖဴးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆာင္အနီးရွိ ႐ႈရပ္မွ ၾကည့္႐ႈၾကသည္။
 • ထိုမွတစ္ဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းသည္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လွမင္းလိုက္ပါလ်က္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကရာ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္တြင္ ပဲခူးခ႐ိုင္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေျခာက္မိုင္ခန္႔အကြာ ေက်ာက္နဂါးရြာအနီးရွိ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • ေရွးဦးစြာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းအား အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း က ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေနရာ၊ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ျပရာတြင္ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၇၅ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္အားရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရႊက်င္ေခ်ာင္းေပၚ၌ ေရေလွာင္တမံ အလ်ားေပ ၃၆၁၀ ၊ အျမင့္ ၁၈၅ ေပရွိ ဇုန္အမ်ိဳးအစားတမံ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အကူေရပိုလႊဲႏွင့္ ကုန္းေၾကာတမံတို႔မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရလႊဲ ေရထုတ္ႁပြန္၊ ပင္မတမံ၊ ပင္မေရပိုလႊဲ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု၊ ဖိအားျမင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတို႔ကို ဆက္လက္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းတစ္လံုးအေနျဖင့္ ၇၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္၊ စီမံကိန္းႀကီးၿပီးစီးရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းက စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း စီမံကိန္းမ်ား၌ ဤစီမံကိန္းသည္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အႀကီးစား စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကို လ်ာထားသတ္မွတ္ ထားသည့္ကာလအတြင္း စနစ္တက် သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ၿပီးစီးေအာင္ ဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထြက္ရွိလာမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ားထံ အေရာက္ေပးပို႔မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးအပိုင္းကိုလည္း ခ်ိန္ကိုက္ ၿပီးစီးေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္းျဖင့္ မွာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆာင္႐ႈရပ္မွ ၾကည့္႐ႈၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္းသည္ ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ပံုစံငယ္ကို ၾကည့္႐ႈရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းပိုင္းအလိုက္ အေဆာက္အအံုတည္ရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

General Thura Shwe Mann inspects Pyuchaung Hydropower Project, Shwegyin Hydropower Project

March 22, 2009
(NAY PYI TAW, 21 March, 2009)
 • Member of the State Peace and Development Council General Thura Shwe Mann of the Ministry of Defence, accompanied by Maj-Gen Ko Ko and Lt-Gen Khin Zaw of the Ministry of Defence, senior military officers, Minister for Agriculture and Irrigation Maj-Gen Htay Oo, Minister for Progress of Border Areas and National Races and Development Affairs Col Thein Nyunt, Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min, Minister for Education Dr Chan Nyein, Minister for Information Brig-Gen Kyaw Hsan, Deputy Minister for Home Affairs Brig-Gen Phone Swe, Deputy Minister for Health Dr Mya Oo and officials of the SPDC Office, left Nay Pyi Taw by helicopter at 9 a.m on 19 March and arrived at Pyuchaung Hydro-power Project site on Pyu Creek, 7 miles west of Pyu.
 • The General and party were welcomed by Chairman of Bago Division PDC Commander of Southern Command Brig-Gen Hla Min and officials.
 • At the briefing hall, the Minister for Agriculture and Irrigation reported on the location of Pyuchaung Multi-purpose Dam Project and facts about the project. He reported that Pyuchaung Multi-purpose Dam Project is being implemented to irrigate 100,000 acres of farmlands, to prevent the flooding of farmlands and to generate 40-megawatt hydropower. He said that efforts are being made for timely completion of the preliminary construction works, building of the water diversion tunnel and the spillway. The project has completed by 30 per cent, he added.
 • The minister also reported on timely completion of the structures of the project and 52 per cent completion of the project.
 • After hearing the reports, General Thura Shwe Mann delivered an address. He said that it is important to complete the construction of dams in time by the Ministry of Agriculture and Irrigation and the hydropower work by the Ministry of Electric Power No. 1. He said that the earlier completion of projects will benefit the local people sooner. The General urged the officials to implement the multi-purpose project with awareness.
 • Next, the General and party viewed progress of Pyuchaung Hydropower Project from the view point. Next, they looked into tasks of the project in a motorcade.
 • They proceeded to Pyu through the road linking Yangon-Mandalay Expressway and Pyu.
 • At Pyu People’s Hospital (50-bed), the General and party cordially conversed with the eye patients from Kanyutkyin, Nyaung-bintha, Okphyat, Zeyawady, Pyu, Shwe-gyin, Kyaukdata, Toungoo, Ottwin, Pado and Penwegon.
 • At the hospital, the General and party viewed eye tests, eye power examination and medical treatment being provided by Head of Department Professor Dr Tin Win of Yangon University of Medicine-1 and party, for the patients who had received eye surgical operations.
 • Next, the General and party visited the operation theatre where the eye patients were undergoing eye surgery.
 • The eye surgery was performed from 19 March to date. On 19 March, eye test was conducted on over 300 patients; a total of 90 patients were registered to undergo surgery; and eyeglasses were provided to 35 patients.
 • Accompanied by Commander Brig-Gen Hla Min, the General and party proceeded to Shwegyin Hydropower Project near Kyauknaga Village, 6 miles northeast of Shwegyin.
 • Minister Col Zaw Min reported on the location and facts about the project. He reported that the project is being implemented to generate 75 megawatts. He continued to say that the 3,610 feet long and 185 feet highzone type embankment is being built on Shwegyin Creek. The reserve spillway and the ground embankment have been completed cent per cent, he said. The diversion conduit, the main dam, the main spillway, the water intake structure, the pen stock and the power plant are under construction, he added. The minister said that the whole project has completed 77.5 per cent. He reported in detail on arrangements being made for timely completion of the project.
 • After hearing the reports, the General gave instruction, saying that Shwegyin Hydropower Project among Sittoung Basin projects is one of the important major projects of the nation. He pointed out that it is necessary to pay attention to completion of the project as scheduled. The General called for timely completion of the tasks to supply electricity from the power plant to the consumers.
 • Next, the General and party looked into progress of the project from the view point. They viewed the scale model of the project site. Minister Col Zaw Min briefed the General on location of the buildings for generating of electricity.