အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း ေရႊက်င္ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားစစ္ေဆး

November 3, 2009

(ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၊၂၀၀၉ )

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ပဲခူးတုိင္း ေရႊက်င္ျမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေျခာက္မုိင္ခန္႔အကြာ ေက်ာက္နဂါး ေက်းရြာအနီး၌ အမွတ္(၄)တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ ေရႊက်င္ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ေရာက္ရွိျပီး႐ႈရပ္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴးက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ား၊ အဓိကပံ့ပိုး ပစၥည္းမ်ားရရိွမႈႏွင့္ ျပည္ပမွပစၥည္းမ်ားေရာက္ရိွမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးကလိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး၍ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း အခ်ိန္မီျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး မွာၾကားသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ Ogee & Bidge လုပ္ငန္းပုိင္း၊ Chute Protion လုပ္ငန္းပုိင္းႏွင့္ Stilling Basin လုပ္ငန္းပုိင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ပင္မတမံ ေျမဖုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေရယူအေဆာက္အအုံ Gate တံခါးမ်ား တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ျမစ္ေရလႊဲထားမႈႏွင့္တမံေျမႀကီး ေက်ာက္သားဖုိ႔ျခင္း လုပ္ငန္းျပီးစီးမႈ အေျခအေနတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။