ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီပြားေရး ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းက႑အသီးသီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕ အားထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ၾကီးဌာနကို အမိန္႕ေၾကညာစာ အမွတ္ (၅/၂၀၀၆)ၿဖင့္ (၁၅-၅-၂၀၀၆) ရက္ေန႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္မ်ား ေအာင္ၿမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဝန္ၾကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အစရွိသည့္ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအား ဖြဲ႕စည္းထားရွိခဲ့ပါသည္။ ဝန္ၾကီးဌာန၏ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ (၄)ရပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္။
  • (က) သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရုံမ်ားအား ကာလတိုအၿဖစ္ ရည္မွန္း ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို အဓိကစြမ္းအင္ အရင္းအၿမစ္အၿဖစ္မီွခို အားထားေဆာင္ရြက္ သြားရန္။
  • (ခ)စီးပြားေရး ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုရရွိေစရန္ ထုတ္လုပ္ၿဖန္႕ၿဖဴးရန္။
  • (ဂ)အနာဂတ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုံေလာက္မႈရွိေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေလလြင့္မႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းရန္။
  • (ဃ)စြမ္းအင္ အရင္းအၿမစ္အသစ္မ်ားႏွင့္ ၿပန္လည္ၿပည့္ၿဖိဳးၿမဲ အရင္းအၿမစ္မ်ားမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ တိုးၿမွင့္သြားရန္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: