လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း ရဲရြာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၂၊၂၀၀၉ )

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၉ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁မုိင္အကြာ ရဲ-ယမန္းရြာအနီး ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ အမွတ္(၂)တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဲရြာေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ေရာက္ရွိရာ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေနမ်ဳိး၀င္းက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေသာ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္း၊ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္အ၀င္အထြက္လုပ္ငန္း၊ (R.C.C) ပင္မတမံလုပ္ငန္း၊ ေရပုိလႊဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဖိအားျမႇင့္သံမဏိပုိက္လုိင္း တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရထုတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရဲရြာတမံ စတင္ေရသုိေလွာင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ထားေသာ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ထုိ႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ တမံေရသုိေလွာင္မႈအစီအစဥ္အတြက္ Up Stream ရွိ Diversion Tunnel No.2 Gate တံခါးခ်ရန္ အဆင္သင့္အေနအထား ျပင္ဆင္ေနမႈႏွင့္ Diversion Tunnel No.1 မွ ေရလႊတ္ထုတ္ေပးေနမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ တမံယာဘက္ကမ္းႏွင့္ ၀ဲဘက္ကမ္းတုိ႔ကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ေရပိုလႊဲတံတား ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ၊ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈတုိ႕ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုအတြင္း Unit-1 Rotorလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ Statorလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ Decoration works အပုိင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ေနရာတုိ႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ Switch Yard တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ ေရထုတ္ေျမာင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ တုိ႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: