ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ တိုင္းမွဴးႏွင့္၀န္ႀကီးတို႔မွ သြားေရာက္စစ္ေဆး

December 22, 2009
  • (၂၂.၁၂.၂၀၀၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအသင္း တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး႒ာန၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴဳးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္တာ၀န္ခံ၊ ဆက္သြယ္ေရး စာတိုက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီး႒ာန ၀န္ႀကီး  ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သိန္းေဇာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္႒ာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္းတို႔သည္ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ ႐ႈ႕စစ္ေဆးရာ  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ CPI ကုမၸဏီမွတာ၀န္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ႒ာနဆိုင္ရာတာ၀န္႐ွိသူမ်ားမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို တိုင္းမွဴးႏွင့္ ၀န္ႀကီးတို႔အား ႐ွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။
  • ထို႔ေနာက္ တိုင္းမွဴးႏွင့္ ၀န္ႀကီးတို႔မွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းၫႊန္မွာၾကားၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ႔စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ တိုင္းမွဴးႏွင့္ ၀န္ႀကီးတို႔သည္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ဖြင့္လွစ္မည့္ ပန္၀ါေဒသသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆးခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။