ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး တာဘိုင္အမွတ္(၁)မွ ဓာတ္အားစမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ က်န္ရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ခ်ိန္ၿပီးစီးေရး မွာၾကား

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသာေအး၊ အစိုးရအဖြဲ႕အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ယမန္ေန႕ မြန္းလြဲ၂နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁မိုင္အကြာ ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္(၂)တည္ေဆာက္ေရးက တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႕ ေရာက္ရွိသည္။
  • ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား မႏၲေလးတိုင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီဥကၠ႒ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။
  • ေရွးဦးစြာ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ပင္မတမံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္(၁)ႏွင့္(၂) တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္း၊ Switchyard လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ တာဘိုင္အမွတ္(၁)မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ က်န္တာဘိုင္ သုံးလုံးကိုလည္း ဆက္လက္ တပ္ဆင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
  • ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းပုံစံငယ္ကို ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္႐ႈရပ္မွေန၍ ပင္မကြန္ကရစ္တမံႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။
  • ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး တာဘိုင္အမွတ္(၁)မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စမ္းသပ္ထုတ္လႊတ္ေနမႈ၊ က်န္ရွိေနေသာ ဂ်င္နေရတာမ်ား၏ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၾကသည္။
  • ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ တာဘုိင္အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္မွ လည္ပတ္၍ ထြက္ရွိလာေသာေရကို စက္႐ုံေရထုတ္ေျမာင္းမွတစ္ဆင့္ ဒု႒၀တီျမစ္အတြင္းသို႕ ထုတ္လႊတ္မႈ အေျခအေနကိုၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပင္မကြန္ကရစ္တမံေပၚသို႕ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ႐ႈရပ္မွ ေရေလွာင္တမံအတြင္း ေရသိုေလွာင္မႈ အေျခအေန၊ စက္႐ုံေရထုတ္ေျမာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုလံုးကို ထပ္မံၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၾကသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: