ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းနွင့္ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရိွ

March 30, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုႏွင့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္၊ ပဲခူးတုိင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား လုိက္ပါလ်က္ မတ္ ၂၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း သို႔ ေရာက္ရိွသည္။
 • ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ပဲခူးတုိင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေရႊစြမ္းအင္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ တည္ေနရာ၊ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်စီး၀င္ေရ၊ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ၊ တမံအမ်ဳိးအစား၊ တပ္ဆင္စက္အင္အားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မည့္ ဓာတ္အားပမာဏတုိ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္  ရွိသည့္ ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီ လီမိတက္ဥကၠ႒ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ကေရအား အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ ပင္မတမံ၊ ကုန္းေၾကာတမံ၊ ေရပိုလႊဲ၊ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္၊ ခ်ဥ္းကပ္ဥမင္လိုဏ္ႏွင့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေန၊ စက္ယႏၲရားမ်ား ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။
 • တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ျဖည့္ဆည္းစီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားအား သစ္သီးျခင္း လက္ေဆာင္ေပးအပ္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ႐ႈရပ္မွ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ ၁၄မုိင္ခန္႔အကြာရွိ ေသာက္ေရခပ္ေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ တမံအမ်ဳိးအစားမွာ CFRD (Concrete Faced Rock Fill Dam) အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး တမံအလ်ား ၁၂၅၃ေပႏွင့္ တမံအျမင့္ ၃၀၈ေပရွိသည္။ တပ္ဆင္စက္အင္အားမွာ ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ကီလုိ၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၆၀၄သန္း ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 • ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ထုိမွတစ္ဆင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္၊ နယ္ေျမခံ တပ္နယ္မွ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိး၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကသည္။
 • ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရွင္းလင္းေဆာင္႐ႈရပ္ရွိ စီမံကိန္းပံုစံငယ္ကုိ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး ေရေလွာင္တမံႏွင့္ စီမံကိန္းအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ၀န္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ တည္ေနရာႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစြာရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး အကူေရပုိလႊဲႏွင့္ ကုန္းေၾကာတမံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ တည္ေဆာက္ေနမႈအေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

Shwegyin Dam Project inspected

March 22, 2010

(NAY PYI TAW, 21 March, 2010)

 • Minister for Electric Power No. (1) Col Zaw Min paid a visit to Shwegyin Dam Project yesterday.
 • The project is being implemented by No. (4) Construction, near Kyauknagar village about six miles northeast Shwegyin in Bago Division.
 • At the briefing of the project, Construction Director U Hein Htet reported the minister on progress in construction and Deputy Director- General U Maw Tha Htwe submitted the supplementary report.
 • The minister called for completing the project on schedule, using quality materials and minimizing wastage.
 • He later viewed the construction tasks and attended to the needs. The minister met staff of the project and gave necessary instructions.


Saidin, Thahtay hydropower projects to supply more electricity to Rakhine State

March 19, 2010

(NAY PYI TAW, 18 March, 2010)

 • At Saidin hydropower project in Buthidaung Township in the state, the Prime Minister fulfilled the transport, education and health requirements of the locals.
 • Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min presented a report, saying that efforts to harness the waterfall failed during the past successive eras because of certain reasons. U Aung Zaw Naing of Anagutswanah Co Ltd explained geological, weather and land survey.
 • The Prime Minister and party inspected the project from the observation deck.
 • KTA company compiled the final feasibility study report in 1956. But the project could not be implemented due to the existence of insurgents that made the area unsafe.
 • It has become a medium- size hydropower plant project only at the time of Tatmadaw government. It will generate an average of 220 million kilowatt hours of electricity annually.
 • The project will provide additional power to all the towns in Rakhine State in addition to supplying electricity to ten northern towns of the region.
 • Next, the Prime Minister inspected Thahtay Hydropower Project. The Minister for Electric Power No. 1 reported on the aim and location of the dam, construction of the main dam, diversion tunnel, spillway, intake structure and sluice gate, strength of the machinery, and workforce.
 • In response, the Prime Minister attended to the needs, and viewed the worksite.
 • The zone-type project is being implemented by damming the Thahtay Creek, about 12 miles northeast of Thandwe.
 • With a 2028 feet long and 298 feet high embankment, the dam has two diversion tunnels. On completion, the plant with a generation capacity of 111 megawatts will be able to produce 386 million kilowatt hours a year.
 • So far, the project has been completed by 20.24 per cent. On completion, the project will be able to satisfy the electricity demand of the whole southern part of Rakhine State.


Shweli (3) Dam to be implemented in Shan State

March 10, 2010
(NAY PYI TAW, 9 March , 2010)

 • Shweli (3) Dam project will be implemented in Momeik Township of Shan State (North). Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min, accompanied by Deputy Minister U Myo Myint and officials, on 7 March visited the project site to be implemented by the ministry.
 • On arrival at the briefing hall of the dam project, the minister heard reports submitted by officials of the project. Director U Nay Myo Win of No (2) Construction reported the minister on maintenance of Twinnge-Momeik road section, construction of approach road to the dam, road maintenance in Kyauktaung village, situations of briges on Mandalay Wapyutaung-Momeik road and the road linking Momeik and the dam, sites chosen for construction of hydropower plant project, implementation of hydropower projects on Shweli River, and facts about the dam project. Director (Geology) U Kyaw Nyein submitted report on geological situation of the project, feasibility tests and future plans. The deputy minister and director-general presented supplementary reports.
 • The minister gave necessary instructions. The minister inspected the dam project from the view deck on left bank of the dam project.

ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

March 9, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ မတ္ ၇ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ေရာက္ရွိရာ စီမံကိန္း ယာယီရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ိဳး၀င္းက စီမံကိန္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ တြင္းငယ္-မုိးမိတ္လမ္းပုိင္းျပဳျပင္ၿပီးစီးမႈ၊ တမံေနရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ၊ ေက်ာက္ေတာင္ရြာႏွင့္ တမံေနရာ လမ္းပုိင္းျပဳျပင္ေနမႈ၊ မႏၲေလး၀ါးျဖဴေတာင္-မုိးမိတ္လမ္း၊ မုိးမိတ္ႏွင့္ ေရႊလီ(၃) တမံေနရာၾကား လမ္းေပၚရိွ တံတားမ်ားခံႏုိင္၀န္အေျခအေန၊ ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေျခစုိက္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ ေရႊလီျမစ္ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အေျခအေန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေဆာက္အအံု ျဖတ္ပုိင္းပံုအေျခအေန၊ လ်ာထားတမံ ေရြးခ်ယ္ထားမႈ၊ တမံအူေၾကာင္း တုိင္းတာ ေဆာင္ရြက္ထားမႈႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္မႈ အေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ဘူမိ) ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက စီမံကိန္းဧရိယာ အေျခခံ ဘူမိေဗဒ အေျခအေနႏွင့္ တမံ၏ Plan View ဘူမိေဗဒအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေျမစမ္းက်င္း၊ စိန္လြန္တြင္းတူး၍ ေအာက္ခံေက်ာက္သား အေျခအေန ေလ့လာထားရွိမႈ တို႔ကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၀န္ႀကီးက လုိအပ္သည္မ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မွာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ တမံ၏၀ဲဘက္ကမ္းရွိ ႐ႈရပ္မွ လ်ာထားတမံ အူေၾကာင္း တုိင္းတာ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ တမံ၀ဲဘက္ကမ္း စိန္လြန္တြင္း တူးေဖာ္ေနမႈတို႔ကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ

March 6, 2010

 • တာဘိုင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ၿပီ ႏုိင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေမာင္းႏွင္အား အေပၚ မူတည္လ်က္ ရွိသည္။ ေမာင္းႏွင္အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် စက္႐ံု၊အလုပ္႐ံုမ်ားကစက္စြမ္းအားအျပည့္အဝ လည္ ပတ္ႏုိင္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕အလံုအေလာက္ရရွိေအာင္ ဆက္သြယ္ႀကိဳးပမ္း ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျမစ္ေခ်ာင္းေရ သယံဇာတ ေပါမ်ားသည့္ အေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေရေလွာင္တမံ ဘက္စံု စီမံကိန္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေနသည္။ အထူး စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။
 • ယင္းတို႔အထဲတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၃၁)မုိင္ကြာ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမစ္ငယ္ျမစ္(ဒု႒ဝတီျမစ္)အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးေရေလွာင္တမံ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤမွ်ႀကီးမားသည္ကို ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရာက္ရွိ ျမင္ေတြ႕ရမွသာ ေကာင္းစြာ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 • မႏၲေလးမွသြားလွ်င္ ျပင္ဦးလြင္လမ္း ေက်ာက္ေခ်ာ အေရာက္တြင္ လမ္းညာဘက္၌ စီမံကိန္းဆိုင္းဘုတ္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ေခ်ာရြာအတိုင္း ေမာင္းႏွင္လာလွ်င္ ရြာမွလြန္ေသာ္ အုတ္ခင္းလမ္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိလမ္းအတိုင္းလိုက္လာပါက ကြၽဲနဖိုး ေတာင္မ်ား ႐ႈခင္းအလွႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားၾကားမွ လမ္းက ျဖဴးေျဖာင့္လ်က္ရွိသည္။ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းစတင္မွ လမ္းတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆီးၿခံမ်ားလည္း ေတြ႕ရသလို ပဲမ်ဳိးစံုယာခင္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။
 • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မုခ္ဦးေရာက္ေသာအခါ ေတာေတာင္႐ႈခင္းေတြက ဒု႒ဝတီ ျမစ္ညာ၏အလွကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုလံုး အေပၚ လွည့္လည္ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ေက်ာက္ေတာင္ ေက်ာက္သားလမ္းေဖာက္လုပ္ ထားၿပီး လွပစြာၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္သည္။ တမံႀကီးမွ အထက္ၾကည့္လိုက္ေသာ္ ဒု႒ဝတီျမစ္ ေရျပင္ႀကီးသည္ ေတာင္ထြတ္ေတာင္စြယ္ ေတာင္မ်ား အၾကား၌ ပန္းခ်ီေရးထုိးထားသလို လွပေနသည္။ ေတာေတာင္၏ အစိမ္းေရာင္၊ ေရ၏အစိမ္းေရာင္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြ ရာသီသ႐ုပ္ ေပၚလြင္လွသည္။ ေတာင္ကမ္းပါးယံ၌ ရဲရြာေရအားလွ်စ္စစ္ စီမံကိန္းဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကိုလည္း လွမ္းျမင္ရသည္။ ေတာင္ကိုေကြ႕ပတ္ဆင္းရင္း ပင္မတမံႀကီး မည္မွ် ျမင့္မားေၾကာင္း အံ့မခန္း ေတြ႕ရသည္။
 • လွ်စ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ႀကီးမားေသာ တာဘိုင္ႀကီးမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ ေနၾကသည္။ ပင္မတမံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း၊ ွတငအခ့ပေမိ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲတြင္ တာဘိုင္အမွတ္ (၁)မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ရာ ေဖေဖာ္ ဝါရီ (၂၁) ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်ိန္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တာဘိုင္ (၄)လံုးအနက္ တစ္လံုးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စမ္းသပ္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ လည္ပတ္၍ ထြက္ရွိေသာ ေရကို စက္႐ံုေရထုတ္ေျမာင္းမွ တစ္ဆင့္ ဒု႒ဝတီ ျမစ္အတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ေရယူအေဆာက္အအံုေလးခု၊ ေရပိုလႊဲႏွင့္ တစ္လံုးလွ်င္ စက္တပ္ဆင္ အင္အား (၁၉၇ ဒသမ ၅)မဂၢါဝပ္ရွိေသာ တာဘိုင္ႏွင့္ ဂ်င္နေရတာ ေလး လံုး တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစုစုေပါင္း မဂၢါဝပ္ (၇၉ဝ)ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တာဘိုင္အမွတ္(၁)မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ဓာတ္အားျဖန္႔ကြန္ရက္စနစ္သို႔ ျဖည့္ဆည္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ ဟုသိရသည္။

ေမာင္မ်က္လံုး (မန္း)

http://www.snapshot-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4016:2010-03-06-15-11-57&catid=270:vol2-no75&Itemid=120