ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ

  • တာဘိုင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား စမ္းသပ္ ထုတ္လုပ္ၿပီ ႏုိင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေမာင္းႏွင္အား အေပၚ မူတည္လ်က္ ရွိသည္။ ေမာင္းႏွင္အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် စက္႐ံု၊အလုပ္႐ံုမ်ားကစက္စြမ္းအားအျပည့္အဝ လည္ ပတ္ႏုိင္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕အလံုအေလာက္ရရွိေအာင္ ဆက္သြယ္ႀကိဳးပမ္း ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျမစ္ေခ်ာင္းေရ သယံဇာတ ေပါမ်ားသည့္ အေလွ်ာက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေရေလွာင္တမံ ဘက္စံု စီမံကိန္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေနသည္။ အထူး စီမံကိန္းႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ၿပီးလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည္။
  • ယင္းတို႔အထဲတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၃၁)မုိင္ကြာ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီးလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ျမစ္ငယ္ျမစ္(ဒု႒ဝတီျမစ္)အေပၚတြင္ တည္ေဆာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အႀကီးဆံုးေရေလွာင္တမံ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဤမွ်ႀကီးမားသည္ကို ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရာက္ရွိ ျမင္ေတြ႕ရမွသာ ေကာင္းစြာ သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
  • မႏၲေလးမွသြားလွ်င္ ျပင္ဦးလြင္လမ္း ေက်ာက္ေခ်ာ အေရာက္တြင္ လမ္းညာဘက္၌ စီမံကိန္းဆိုင္းဘုတ္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ေခ်ာရြာအတိုင္း ေမာင္းႏွင္လာလွ်င္ ရြာမွလြန္ေသာ္ အုတ္ခင္းလမ္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိလမ္းအတိုင္းလိုက္လာပါက ကြၽဲနဖိုး ေတာင္မ်ား ႐ႈခင္းအလွႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားၾကားမွ လမ္းက ျဖဴးေျဖာင့္လ်က္ရွိသည္။ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းစတင္မွ လမ္းတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာသည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆီးၿခံမ်ားလည္း ေတြ႕ရသလို ပဲမ်ဳိးစံုယာခင္းမ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။
  • ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မုခ္ဦးေရာက္ေသာအခါ ေတာေတာင္႐ႈခင္းေတြက ဒု႒ဝတီ ျမစ္ညာ၏အလွကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီး တစ္ခုလံုး အေပၚ လွည့္လည္ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ေက်ာက္ေတာင္ ေက်ာက္သားလမ္းေဖာက္လုပ္ ထားၿပီး လွပစြာၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္သည္။ တမံႀကီးမွ အထက္ၾကည့္လိုက္ေသာ္ ဒု႒ဝတီျမစ္ ေရျပင္ႀကီးသည္ ေတာင္ထြတ္ေတာင္စြယ္ ေတာင္မ်ား အၾကား၌ ပန္းခ်ီေရးထုိးထားသလို လွပေနသည္။ ေတာေတာင္၏ အစိမ္းေရာင္၊ ေရ၏အစိမ္းေရာင္တို႔ျဖင့္ ေဆာင္းေႏွာင္းေႏြ ရာသီသ႐ုပ္ ေပၚလြင္လွသည္။ ေတာင္ကမ္းပါးယံ၌ ရဲရြာေရအားလွ်စ္စစ္ စီမံကိန္းဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကိုလည္း လွမ္းျမင္ရသည္။ ေတာင္ကိုေကြ႕ပတ္ဆင္းရင္း ပင္မတမံႀကီး မည္မွ် ျမင့္မားေၾကာင္း အံ့မခန္း ေတြ႕ရသည္။
  • လွ်စ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ႀကီးမားေသာ တာဘိုင္ႀကီးမ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ ေနၾကသည္။ ပင္မတမံတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း၊ ွတငအခ့ပေမိ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲတြင္ တာဘိုင္အမွတ္ (၁)မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ရာ ေဖေဖာ္ ဝါရီ (၂၁) ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်ိန္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တာဘိုင္ (၄)လံုးအနက္ တစ္လံုးမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စမ္းသပ္လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။ လည္ပတ္၍ ထြက္ရွိေသာ ေရကို စက္႐ံုေရထုတ္ေျမာင္းမွ တစ္ဆင့္ ဒု႒ဝတီ ျမစ္အတြင္းသို႔ ထုတ္လႊတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ေရယူအေဆာက္အအံုေလးခု၊ ေရပိုလႊဲႏွင့္ တစ္လံုးလွ်င္ စက္တပ္ဆင္ အင္အား (၁၉၇ ဒသမ ၅)မဂၢါဝပ္ရွိေသာ တာဘိုင္ႏွင့္ ဂ်င္နေရတာ ေလး လံုး တပ္ဆင္ထားသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစုစုေပါင္း မဂၢါဝပ္ (၇၉ဝ)ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တာဘိုင္အမွတ္(၁)မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ေနၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကို ဓာတ္အားျဖန္႔ကြန္ရက္စနစ္သို႔ ျဖည့္ဆည္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ ဟုသိရသည္။

ေမာင္မ်က္လံုး (မန္း)

http://www.snapshot-news.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4016:2010-03-06-15-11-57&catid=270:vol2-no75&Itemid=120

Comments are closed.

%d bloggers like this: