ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

March 9, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ မတ္ ၇ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ ေရာက္ရွိရာ စီမံကိန္း ယာယီရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ိဳး၀င္းက စီမံကိန္း ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ တြင္းငယ္-မုိးမိတ္လမ္းပုိင္းျပဳျပင္ၿပီးစီးမႈ၊ တမံေနရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ၊ ေက်ာက္ေတာင္ရြာႏွင့္ တမံေနရာ လမ္းပုိင္းျပဳျပင္ေနမႈ၊ မႏၲေလး၀ါးျဖဴေတာင္-မုိးမိတ္လမ္း၊ မုိးမိတ္ႏွင့္ ေရႊလီ(၃) တမံေနရာၾကား လမ္းေပၚရိွ တံတားမ်ားခံႏုိင္၀န္အေျခအေန၊ ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေျခစုိက္စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ ေရႊလီျမစ္ေပၚရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ အေျခအေန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေဆာက္အအံု ျဖတ္ပုိင္းပံုအေျခအေန၊ လ်ာထားတမံ ေရြးခ်ယ္ထားမႈ၊ တမံအူေၾကာင္း တုိင္းတာ ေဆာင္ရြက္ထားမႈႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏိႈင္းယွဥ္မႈ အေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ဘူမိ) ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက စီမံကိန္းဧရိယာ အေျခခံ ဘူမိေဗဒ အေျခအေနႏွင့္ တမံ၏ Plan View ဘူမိေဗဒအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ေျမစမ္းက်င္း၊ စိန္လြန္တြင္းတူး၍ ေအာက္ခံေက်ာက္သား အေျခအေန ေလ့လာထားရွိမႈ တို႔ကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
  • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၀န္ႀကီးက လုိအပ္သည္မ်ားကုိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မွာၾကားသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ တမံ၏၀ဲဘက္ကမ္းရွိ ႐ႈရပ္မွ လ်ာထားတမံ အူေၾကာင္း တုိင္းတာ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ တမံ၀ဲဘက္ကမ္း စိန္လြန္တြင္း တူးေဖာ္ေနမႈတို႔ကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။