ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

April 21, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ဧၿပီ ၁၅ရက္တြင္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းရွိ စက္႐ံုမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားသည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (ေျမာက္ပိုင္း) ဥကၠ႒ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေျခ ေက်းရြာအနီး၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ေရာက္ရွိရာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးမ်ဳိးျမင့္၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး႐ႈရပ္မွေန၍ စီမံကိန္း၏ ပင္မေရတမံေနရာ၌ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ဆက္လက္၍ စိန္လြန္တြင္းမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ထားေသာ ေျမေအာက္ေက်ာက္သားမ်ား၏ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက အထက္ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တုိင္းတာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ စီမံကိန္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ ရဲရြာ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ ဆက္စပ္တည္ရွိမႈ၊ စီမံကိန္းခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ ပင္မတမံႏွင့္အတူ ဆက္စပ္တည္ေဆာက္ရမည့္ ေရလႊဲဥမင္၊ ေရပိုလႊဲ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု၊ ေရယူဥမင္၊ ဖိအားျမႇင့္ဥမင္ စသည့္အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အေနအထား၊ စီမံကိန္း၌ တပ္ဆင္မည့္ စက္အင္အား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားမႈႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္တုိ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေရႊလီ (၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ အထက္ ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

April 21, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ဧၿပီ ၁၆ ရက္က ရတနာသိဃၤတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၊ ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ အထက္ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ တိုင္းမွဴးမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ နံနက္ ၉နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္းဘက္ကမ္း ႏြယ္ၿငိမ္းေက်းရြာရွိ ရတနာသိဃၤတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စစ္ကိုင္းတိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ အေနာက္ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင့္စိုး၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ႏြယ္ၿငိမ္းေက်းရြာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ယိမ္းအက အဖြဲ႕၀င္မ်ားက လိႈက္လွဲစြာႀကိဳဆိုၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရတနာသိဃၤတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ေက်ာက္ေျမာင္းဘက္ကမ္း စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္အနီးရွိ မဂၤလာမ႑ပ္၌ က်င္းပသည့္ ရတနာသိဃၤတံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္ မဂၤလာအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ တံတားအူေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းအူေၾကာင္းတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအား ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္က ရတနာသိဃၤတံတားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပင္မတမံတည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာမ်ား စူးစမ္းရွာေဖြတိုင္းတာခဲ့မႈ၊ ေရႊလီျမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ ေရႊလီ(၁) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရႊလီ(၂) ႏွင့္ေရႊလီ(၃) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတို႔၏ ဆက္စပ္ တည္ရိွ ေနမႈ၊ စီမံကိန္းခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေန၊ ပင္မတမံႏွင့္အတူ ဆက္စပ္တည္ေဆာက္ရမည့္ ေရပိုလႊဲ၊ ေရယူ အေဆာက္အအံု၊ ယာယီ ေရတားတမံ၊ ကုန္းေၾကာတမံ၊ ေရလႊဲ ေရထုတ္ျပြန္စသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အေနအထားႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ တို႔ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ဆက္လက္၍ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသာေအး၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ တုိင္းမွဴးမ်ားက စီမံကိန္းဆုိင္ရာႏွင့္ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္က ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ားကုိ မဟာဓာတ္အားလုိင္း ကြန္ရက္ အတြင္း ပို႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား သြယ္တန္းမည့္ အစီအစဥ္ တို႔ကိုရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေရႊလီ(၃)ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုစီမံကိန္းသုိ႔ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည့္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ား ခုိင္ခံ့ေကာင္းမြန္ေရး၊ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ မွာၾကားလမ္းၫႊန္သည္။
 • ထုိ႔ေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက မႏၲေလးတုိင္း ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆည္ေတာ္ႀကီး ဘက္စံုေရေလွာင္တမံ အထက္ဘက္အပုိင္း၌ ေရကူေရေလွာင္တမံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၊ အဆုိပါဆည္ေတာ္ႀကီး ေရကူေရေလွာင္တမံကုိ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဆက္စပ္ အေဆာက္အအံုမ်ားကုိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လုိသည့္ တုိင္းရင္းသား ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ၌ ထူးထေရးဒင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္အေနျဖင့္ အထက္ ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကုိ လႊဲေျပာင္း တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လာမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
 • ယင္းေနာက္ ထူးထေရးဒင္းကုမၸဏီလီမိတက္ ဥကၠ႒ ဦးေတဇက အထက္ဆည္ေတာ္ႀကီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အတြက္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ အထက္ဆည္ေတာ္ႀကီး ပင္မတမံႏွင့္အတူ ဆက္စပ္တည္ေဆာက္ရမည့္ ေရလႊဲဥမင္၊ ေရပိုလႊဲ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု၊ ေရသြယ္ဥမင္၊ ေရယူေျမာင္းစသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ အေနအထား၊ အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ ႏွစ္အလုိက္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္တို႔ကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။