ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၁၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ဧၿပီ ၁၅ရက္တြင္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရတနာပံုၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းရွိ စက္႐ံုမ်ားကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားသည္။
  • ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (ေျမာက္ပိုင္း) ဥကၠ႒ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ မြန္းလြဲ ၁နာရီတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေျခ ေက်းရြာအနီး၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ေရာက္ရွိရာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးမ်ဳိးျမင့္၊ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသည္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး႐ႈရပ္မွေန၍ စီမံကိန္း၏ ပင္မေရတမံေနရာ၌ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ စိန္လြန္တြင္းမ်ားျဖင့္ တူးေဖာ္ထားေသာ ေျမေအာက္ေက်ာက္သားမ်ား၏ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက အထက္ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တုိင္းတာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ စီမံကိန္းေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလာပံု၊ ျမစ္ငယ္ျမစ္ေပၚ၌ ရဲရြာ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ အထက္ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတို႔ ဆက္စပ္တည္ရွိမႈ၊ စီမံကိန္းခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ ပင္မတမံႏွင့္အတူ ဆက္စပ္တည္ေဆာက္ရမည့္ ေရလႊဲဥမင္၊ ေရပိုလႊဲ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု၊ ေရယူဥမင္၊ ဖိအားျမႇင့္ဥမင္ စသည့္အေဆာက္အအုံမ်ား၏ အေနအထား၊ စီမံကိန္း၌ တပ္ဆင္မည့္ စက္အင္အား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားမႈႏွင့္ ႏွစ္အလိုက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္တုိ႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: