၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ China Guodian Corporation မွ Vice President ႏွင့္ အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

April 29, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္ (၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ China Guodian Corporationမွ Vice President Mr. Gao Songႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ိွ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ၾကသည္။
  • ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ Guodian Yunnan Power Co., Ltd. မွ General Manager, Mr. Li Hongyuan? Tun Thwin Mining Co., Ltd. ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။