ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

May 10, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၀၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္ ေမ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁ မုိင္ခန္႔အကြာ ရဲ-ယမန္းရြာအနီးရိွ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တမံယာဘက္ကမ္း ႐ႈရပ္မွေန၍ Spillway လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ Switchyard Protection Wall လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ပင္မတမံေပၚသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး တမံအတြင္း ေရ၀င္ေရာက္ေနမႈႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ထားရိွမႈ အေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း Tailrace Channel & Training Wall လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ျမစ္အထက္ပိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ တမံ၀ဲဘက္ကမ္းမွေန၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမႈ၊ ဖိအားျမႇင့္သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု Decoration လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအတြင္း Unit No. (1), Machine Bay လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ Unit No.(2), Unit No. (3), Unit No. (4) တို႔အား စက္မႈ လွ်ပ္စစ္ တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ အမွတ္(၁)စက္မွ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုအတြင္း Decoration Workမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊Tailrace Channel မွ ေရထုတ္လႊတ္မႈ အေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။